ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Έχει επιβάλλει όρους ο Δήμος Χαϊδαρίου για την κοπή δάσους στο Δαφνί;

Το θέαμα της αποψίλωσης του δάσους κατά μήκος της Εθνικής Οδού είναι σοκαριστικό, αλλά αναγκαίο σαν αντιπυρική ασπίδα, αφού ξέρουμε καλά ότι το ηλεκτρικό δίκτυο ανάβει φωτιές. Εξαντλήθηκαν όμως όλες οι δυνατότητες για την όσο γίνεται μικρότερη καταστροφή; Πρέπει να διαβεβαιωθεί με στοιχεία η κοινή γνώμη από τους εμπλεκόμενους φορείς ότι έχουν έχουν ληφθεί όλες οι δυνατές πρόνοιες για την προστασία του περιαστικού δάσους. Κυρίως για την αυστηρή τήρηση του “περιβαλλοντικού ισοζυγίου”.

Το έργο πυρασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ για τον καθαρισμό δάσους γύρω από τις κολόνες της ΔΕΗ στην Κοιλάδα του Δαφνιού βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησε από τη Μονή Δαφνίου και θα φτάσει μέχρι τον Σκαραμαγκά δημιουργώντας μια λωρίδα ασφαλείας πλάτους 20 μέτρων. Αρκετοί πολίτες, από τη μεριά τους, εκφράζουν από θλίψη έως αγανάκτηση, στο θέαμα του κρεουργημένου δάσους. Διότι μάς έχει μείνει πολύ λίγο.

Στα μέχρι τώρα δημοσιεύματά μας παρουσιάστηκε από εμάς αλλά και άλλους αρθρογράφους ο γενικότερος προβληματισμός. Πχ, γιατί σε μήκος 2 χιλιομέτρων δεν επιλέχθηκε η λύση της υπογειοποίησης, όπως ήδη έγινε μόλις πριν από λίγους μήνες για το δίκτυο με τις ξύλινες κολόνες στον ίδιο τόπο, εντός του Διομήδειου Κήπου; Επίσης έχουμε δείγματα πιο ήπιας παρέμβασης από τον ΑΔΜΗΕ στην περιοχή μας (βλέπε Αντιπυρικό έργο σε πυλώνες στον Διομήδειο Κήπο, με ήπια παρέμβαση στο δάσος και Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για το Χαϊδάρι και το φυσικό περιβάλλον!). Όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, αλλά πώς μπορεί η κοινή γνώμη να είναι ήσυχη ότι έγινε το καλύτερο δυνατό και όχι το φτηνότερο σε κόστος και χρόνο;

Πάντως το εν λόγω έργο έχει την έγκριση του Δασαρχείου βάσει του νόμου 4876/2021 (Α΄ 251), ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη δασική νομοθεσία και τις δασικές υπηρεσίες *.

Όμως εμπλεκόμενος είναι και ο Δήμος Χαϊδαρίου, καθώς ο ίδιος νομος ορίζει ότι “οι εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύνανται να λαμβάνουν χώρα και εντός πάρκων και αλσών, κατόπιν λήψης της γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας”. Δεδομένου ότι η περιοχή στην οποία διεξάγονται οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζεται ως “Περιαστικό Πάρκο Δυτικής Πύλης Αθήνας” (Ν. 2742/99, ζώνη Ζ), ο Δήμος έχει δικαίωμα ελέγχου και παρέμβασης.

Έχει επιβάλλει όρους ο Δήμος Χαϊδαρίου για την κοπή δάσους στο Δαφνί; 2
Ζώνες προστασίας στους ορεινούς όγκους της περιοχής μας.

Ωστόσο στον μέχρι τώρα δημόσιο προβληματισμό, που είναι έντονος, δεν έχει ανακοινωθεί καμία θέση από τον Δήμο, ειδικά ως προς την εφαρμογή του λεγόμενου “περιβαλλοντικού ισοζυγίου πρασίνου”, δηλαδή την αντισταθμιστική, υποχρεωτική δενδροφύτευση εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ άλλου χώρου, έως διπλάσιας έκτασης, σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος.

Τα ερωτήματα που γεννιούνται από τις εξελίξεις είναι τα εξής:

  1. Ενημέρωσε ο ΔΕΔΔΗΕ τον Δήμο Χαϊδαρίου για τις εργασίες που εκτελεί στην Κοιλάδα του Δαφνιού – “Περιαστικό Πάρκο Δυτικής Πύλης Αθήνας”;
  2. Αν ο Δήμος ενημερώθηκε, κινητοποίησε τις υπηρεσίες του για τον έλεγχο των εργασιών, στο πρότυπο που εφάρμοσε στη δική του έκταση ο Διομήδειος Κήπος, με δεδομένο μάλιστα ότι το Δασαρχείο είναι υποστελεχωμένο; Έχει υποβάλλει όρους; 
  3. Αν δεν ενημερώθηκε εγκαίρως, όπως δικαιούται, ποιες ενέργειες έκανε αφού διαπίστωσε την παρέμβαση στο δάσος, μετά την έναρξη των εργασιών;
  4. Υπάρχει συνεννόηση με τον εργολάβο για αντισταθμιστική δενδροφύτευση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του; Ποια σημεία έχουν υποδειχτεί; (μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης, πάρκο, σε τμήμα του ορεινού όγκου κτλ).
  5. Αν δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αλληλογραφία με τον ΔΕΔΔΗΕ για τα παραπάνω, έχει σκοπό να ενεργοποιηθεί στο άμεσο μέλλον η διοίκηση του Δήμου;

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ:

* Επίμαχες διατάξεις του ν. 4876/2021 (Α΄ 251)

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 71 καθορίζεται η διαδικασία με την οποία ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) θα προβαίνει στην υλοτομία και κλάδευση δένδρων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Επίσης, με το άρθρο 76 προστίθεται περίπτωση γ, στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 998/1979, αναφορικά με την ανάθεση συμβάσεων έργων δασοπροστασίας. 

Άρθρο 71
Εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

1. Επί εκτάσεων που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, στις οποίες διέρχονται δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), προς τον σκοπό αύξησης της ανθεκτικότητας των δικτύων Διανομής, έναντι ακραίων καιρικών φαινόμενων που λαμβάνουν χώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής, προβαίνει σε εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας ιστάμενων, κεκλιμένων και κατακείμενων δασικών δένδρων, σύμφωνα με το παρόν.

2. Πριν την πραγματοποίηση των εργασιών της παρ. 1, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. υποχρεούται στην υποβολή αιτήματος στην οικεία Δασική Αρχή για τη λήψη σχετικής άδειας. Η σχετική άδεια εκδίδεται αρμοδίως εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημέρα υποβολής του αιτήματος. Στην περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου, η άδεια λογίζεται ως χορηγηθείσα και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται να προβαίνει στις απαιτούμενες εργασίες, με απλή γνωστοποίηση προς το αρμόδιο Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών για τις ανωτέρω εργασίες.

3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρ. 1, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. υποχρεούται στην απομάκρυνση παραγομένων δασικών προϊόντων και υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εκάστοτε αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

5. Εφαρμοζομένων των παρ. 1 έως 3, οι εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύνανται να λαμβάνουν χώρα και εντός πάρκων και αλσών, κατόπιν λήψης της γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας.

…………………………………………………………………….

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button