ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Απόφαση του Δασαρχείου Αιγάλω για προστασία σπάνιων-πολύτιμων φυτών του Ποικίλου

Η δασάρχης Αιγάλεω, κ. Ειρήνη Σούρα, εξέδωσε δασική αστυνομική διάταξη συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, όπως και καρπών – μανιταριών – βολβών, προκειμένου να προστατευτεί η πολύτιμη χλωρίδα των βουνών μας, Αιγάλεω και Ποικίλου. 

Η διάταξη έχει ημερομηνία 30-8-2016 και απευθύνεται τόσο στα κρατικά όργανα όσο και στους πολίτες, με σκοπό την προστασία φυτών που συνιστούν εθνικό κεφάλαιο, όπως θυμάρι, μέντα, μελισσοβότανο, σπαθόχορτο, τσουκνίδα, φασκόμηλο κτλ.

Συχνά είναι καταστροφικός ο τρόπος με τον οποίο πολλοί επισκέπτες του βουνού τα συλλέγουν. καθώς τα ξεριζώνουν αντί να κόβουν επιλεκτικά μέρη τους. Δεν είναι σπάνια όμως και η παράνομη συγκομιδή και πώληση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (φύλλα, άνθη, καρποί, βολβοί κλπ.) προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην βιοποικιλότητα. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η καταπολέμηση της παράνομης συγκομιδής και του σχετικού εμπορίου.

Ολόκληρη η διάταξη είναι η εξής:

I. Απαγορεύουμε:
Την συλλογή μεταφύτευση, εκρίζωση, κοπή, μεταφορά, πώληση, αγορά ή την
ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών, ανθέων η καρπών, παντός είδους αρωματικού,
φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού, διακοσμητικού φυτού, μυκήτων,
δενδρυλλίου, θάμνου, φρύγανου ή πόας, από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει
εκτάσεις, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αιγάλεω.

Απόφαση του Δασαρχείου Αιγάλω για προστασία σπάνιων-πολύτιμων φυτών του Ποικίλου 2
Σπάνια ορχιδέα στο Ποικίλο
(Ophrys cinereophila) 
Photo Τάσος Λύτρας

ΙΙ. Επιτρέπουμε :
α) αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των ατομικών αναγκών, ατελώς, χωρίς άδεια, από
οποιονδήποτε, η συλλογή την εποχή της ανθοφορίας , με κοπή του στελέχους (απαγορευμένης
αυστηρά της εκρίζωσης) ειδών των φυτών τα οποία δεν προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις ή
την Εθνική Νομοθεσία, όπως Ρίγανη (Origanum sp) Μέντα (Mentha sp.), Μελισσοβότανο
(Melissa officinalis), Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum), Tσουκνίδα (Urtica dioica) ,
Θυμάρι (Thymus sp), Φασκόμηλο (Salvia officinalis) , Χαμομήλι(Chamomila reculita).
Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι του ποσού του ενός
(1) κιλού κατ’ άτομο συνολικά για την περίοδο συλλογής.
Θα πρέπει να τηρείται πιστά ο σωστός τρόπος συλλογής-κοπής των στελεχών (8-10 εκ. πάνω από
το έδαφος, δηλαδή περίπου του 6ου και 8ου μεσογονάτιου διαστήματος από την κορυφή), όχι
εκρίζωση, και χωρίς την αποκοπή όλων των βλαστών των στελεχών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η
αειφορική διαχείρηση των ειδών.
β) Επιτρέπεται η συλλογή άγριων εδώδιμων καρπών ή ανθών για φαρμακευτική χρήση,
απαγορευμένης της κλάδευσης των θάμνων και δένδρων, μέχρι του ποσού των τριών (3) κιλών
συνολικά για την περίοδο συλλογής.
γ)Επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος, η συλλογή μανιταριών (μυκήτων), μέχρι του ποσού των δύο (2)
κιλών κατ’ άτομο και ανά ημέρα και μόνο με κοπή του υπέργειου τμήματος του μανιταριού.
Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγομένων μανιταριών γίνεται με απόλυτη και
αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.
δ) για εμπορική χρήση και μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Δασαρχείου Αιγάλεω, η συλλογή
και μεταφορά των παραπάνω ειδών σε ποσότητες έως δύο (2) κιλά για τη συλλογή των στελεχών
και έως δέκα (10) κιλών για την συλλογή των καρπών.
Η άδεια θα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και στην οποία θα ορίζεται
επακριβώς η ποσότητα, η περιοχή και το χρονικό διάστημα συλλογής ανά είδος και θα
καταβάλλεται το αντίστοιχο μίσθωμα του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων.
3
Προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής συλλογής.
Η χρονική διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας θα καθορίζεται κατά περίπτωση.
ΙΙΙ. Γενικά:
Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αιτήματα για συλλογή ειδών τα οποία :
α. περιλαμβάνονται στον πίνακα Α του Π.Δ.67/1981 (ΦΕΚ Α’ 23) και είναι απολύτου προστασίας,
β. δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του τρέχοντος έτους και
συνεπώς δεν υπάρχει καθορισμένο μίσθωμα.


Η συλλογή απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση από περιοχές που εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς
προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων (περιοχές απολύτου προστασίας, αναδασωτέες
εκτάσεις Καταφύγια Αγριας Ζωής κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών
της αυτοφυούς χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και
προστασίας του οικοσυστήματος, ενώ για εμπορική χρήση ή συλλογή απαγορεύεται και από τις
περιοχές Natura.


Η συλλογή και η μεταφορά αρωματικών φυτών ,καρπών, μυκήτων κ.λ.π. θα διενεργείται κατά
την εποχή της ανθοφορίας η της ωρίμανσης των καρπών από την ανατολή έως την δύση του
ηλίου απαγορευμένης της μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες.


Τα δασικά προϊόντα της παρούσας, των οποίων η συλλογή επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη
άδεια της δασικής αρχής, προορίζονται μόνο για την κάλυψη ατομικών αναγκών, απαγορευμένης
της χρήσης τους για εμπορικούς σκοπούς.


Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρο 268 παρ.3 και άρθρο 287
παρ.22 του Ν.Δ.86/1969 όπως ισχύουν, καθώς και με το άρθρο 28 του Ν.1650/86, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4042/12. Τα δε παρανόμως συλλεγχθέντα προϊόντα
κατάσχονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και ισχύει μέχρι της ανακλήσεως ή
τροποποιήσεώς της, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της
Ελληνικής Αστυνομίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε
κάθε φιλόνομο πολίτη.


Η Δασάρχης
Ειρήνη Σούρα

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button