ΕΙΔΗΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Στις 27 Νοεμβρίου οι προσφορές για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Προκηρύσσεται σήμερα ο δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που διενεργεί ο ειδικός διαχειριστής, ο οποίος έχει τοποθετηθεί με απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης στα ΕΝΑΕ. Για τα ναυπηγεία αυτά υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από ελληνικούς και ξένους ομίλους, χωρίς όμως αυτό να είναι βέβαιο ότι θα μετουσιωθεί και σε δεσμευτική οικονομική προσφορά.

Μεταξύ των δυνητικών υποψήφιων αγοραστών των ναυπηγείων αναφέρονται στην αγορά αλλά και από πηγές της κυβέρνησης η Northstar, συμφερόντων Θεόφιλου Πριόβολου, και ενδεχομένως η ολλανδική Damen Shipyards Group και η ΟΝΕΧ, που έχει αποκτήσει τις μονάδες της Ελευσίνας και της Σύρου.

Η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών προσδιορίστηκε για τις 27 Νοεμβρίου, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ισόποσης με την οικονομική προσφορά. Επίσης, όπως αναμενόταν, αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οποιαδήποτε οντότητα ή φυσικό πρόσωπο είχε άμεση ή έμμεση σχέση με τους προηγούμενους μετόχους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Ο διαγωνισμός γίνεται για την «εκποίηση ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου περιουσιακών στοιχείων της υπό ειδική διαχείριση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.». Υποψήφιος αγοραστής στον διαγωνισμό δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, που θα έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και θα έχει συσταθεί και θα λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας συστάσεώς του.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με τους υφιστάμενους μετόχους της ΕΝΑΕ αποκλείονται βάσει των προβλεπόμενων στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων (2019/C 247/01), δεδομένου ότι η ειδική διαχείριση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2008) 3118 της 2ας Ιουλίου 2008 σχετικά με την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από την ΕΝΑΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το αμέσως επόμενο διάστημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο VDR της εταιρείας και κατόπιν πρέπει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. να καταθέσουν ενώπιον του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ τη δεσμευτική προσφορά τους.

Η εγγυητική επιστολή που θα συνοδεύει την προσφορά θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι ισόποση με το προσφερόμενο τίμημα και να έχει εκδοθεί από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή και του ΟΟΣΑ. Το τίμημα είναι καταβλητέο στο σύνολό του και τοις απολύτου μετρητοίς.

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) όπως ήταν παλιά θα πωληθούν σε δύο σκέλη, με την ειδική διαχείριση να είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την πώληση του πρώτου και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την πώληση του δεύτερου, που ουσιαστικά αφορά τη σταθερή δεξαμενή 5 και τη χερσαία ζώνη της. Τις τελευταίες νομικές λεπτομέρειες προκειμένου να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) τακτοποίησε η κυβέρνηση με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου από τη Βουλή.

Ρυθμίστηκε έτσι το θέμα της διαδικασίας ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης και του Δημοσίου, η παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού για 49 χρόνια και η αδειοδότηση της υφιστάμενης λιμενικής υποδομής και εγκατάστασης, όπως και θέματα πυροπροστασίας, αυθαιρέτων κ.λπ.

Πηγή: Καθημερινή

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button