ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ζητάει από τον ΟΑΕΔ παρατημένο βρεφονηπιακό στο Δάσος

Με 21 θέματα, συνεδριάζει την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου. Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει η απόφαση της διοίκησης της Λαϊκής Συσπείρωσης να φέρει στο Δ.Σ. το μέγα θέμα της διεκδίκησης της ακτής Σκαραμαγκά. Ακόμη, η λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση του ανενεργού Βρεφονηπιακού του Άνω Δάσους από τον ΟΑΕΔ, που έχει την κυριότητα, στον Δήμο μας.

 1. Λήψη απόφασης σχετικά µε την διεκδίκηση παραχώρησης στον ∆ήµο Χαϊδαρίου των 220 στρεµ. του ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

  2. Λήψη απόφασης για την διαχείριση των ασθενών δέντρων στα όρια του ∆ήµου Χαϊδαρίου.

  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Βρεφονηπιακού Σταθµού επί της οδού «Βεργίνας (Ο.Τ. 393) στο Άνω ∆άσος, από τον ΟΑΕ∆ προς τον ∆ήµο Χαϊδαρίου.

  4. Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017.

  5. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος Έτους 2017.

  6. Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης Έτους 2017.

  7. Αποδοχή υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος µε τίτλο: «Εκπαίδευση – Επιµόρφωση – Κατάρτιση. Εργαλεία Εκσυγχρονισµού του ∆ήµου Χαϊδαρίου (ERASMUS + 2017, Τοµέας Μαθησιακής Κινητικότητας και Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτισης 2017 -1- ka102-035278) – Ορισµός Υπεύθυνου Προγράµµατος».

  8. Λήψη απόφασης περί έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 118/2017 Απόφασης ∆.Σ. ως προς /το σκέλος της που αφορά τον Κανονισµό Λειτουργίας του Κοινωνικού Συσσιτίου (Υποέργο _2 της Πράξης µε κωδικό ΟΠΣ: 5001522 του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014- 2020», Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεµατικός Στόχος (09))».

  9. Έγκριση κανονισµού λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ.

  10.Λήψη απόφασης σχετικά µε Αποδοχή και διάθεση ποσού επιχορήγησης του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Έτους 2017. (Γ΄ Κατανοµή).

  11.Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήµατος για την πρόσληψη ενός ΤΕ Βρεφονηπιοκόµου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος: «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου µας.

  12.Λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Ν.4483/2017 περί ρύθµισης οφειλών, της µισθώτριας εταιρείας µε την επωνυµία «Γιορτή ΑΕ».

  13.Λήψη απόφασης σχετικά µε τη διαγραφή ή µη χρεών σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (∆ηµοτικός Κώδικας).

  14.Λήψη απόφασης περί έγκριση διαγραφής οφειλής

  15.«Ορισµός εκπροσώπων για την υπογραφή και εκτέλεση σύµβασης προµήθειας µηχανήµατος POS του ∆ήµου Χαϊδαρίου από την Εθνική Τράπεζα».

  16.Λήψη απόφασης περί έγκριση ή µη συµπληρωµατικής σύµβασης ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων.

  17.Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας: «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ∆ήµων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου» µε διακριτικό τίτλο «Άρηξις».

  18.Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ηµοσίων Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, µελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών.

  19.Επανάληψη της υπ΄ αριθ. 177/2017 Α.∆.Σ. περί «Κανονισµού ∆ιοίκησης & Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου-Χαϊδαρίου» (Σχετ: η αριθµ. 53/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.).

  20.Λήψη απόφασης περί χορήγησης θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ (Σχετ: η αριθµ. 54/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.).

  21.Λήψη απόφασης περί µετατόπισης Περιπτέρου σε καταργηµένη θέση κενωθέντος Περιπτέρου (Σχετ: η αριθµ. 55/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.) 22.Λήψη απόφασης περί έγκριση διοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου µας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων.

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button