ΕΛΛΑΔΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Το σκεπτικό του ΣτΕ για το “φρένο” στη μεταβίβασή τους

Το «μπλόκο» στη μεταβίβαση των ναυπηγείων στον Γιώργο Προκοπίου θα ισχύσει τουλάχιστον έως την ερχόμενη άνοιξη – Γιατί η Επιτροπή Αναστολών του Δ’ Τμήματος έκανε δεκτή την αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου

Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπλόκαρε προσωρινά, τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Άνοιξη, την μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στην εταιρεία «MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» του Γιώργου Προκοπίου, έναντι του ποσού των 37.316.041 ευρώ.

Πηγή: protothema.gr. Σχετικό άρθρο: ΣτΕ για Σκαραμαγκά: “Κάτω τα μολύβια”, μέχρι την οριστική απόφαση για την αίτηση ακύρωσης του Δήμου

Ειδικότερα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 319/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών έκανε προσωρινά δεκτή την αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου, κατά της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.” (ΕΤΑΔ Α.Ε.), με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η εκτέλεση:

α) της από 4.6.2021 προκηρύξεως της ΕΤΑΔ Α.Ε. για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την πώληση τμήματος ακινήτου της μείζονος εκτάσεως των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και

β) της Α.Π. 9015/7.7.2021 αποφάσεως του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός πλειοδότης η εταιρεία “MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED” με οικονομικό αντάλλαγμα 37.316.041,88 ευρώ.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου προσέφυγε στο ΣτΕ, ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής του και ιδίως του αιγιαλού, ως δημοσίου περιβαλλοντικού αγαθού.

Να σημειωθεί, ότι η κυρία αίτηση ακύρωσης του εν λόγω Δήμου θα συζητηθεί στο ΣτΕ την 18η Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με την εν λόγω προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού, στο τμήμα “Δ1” του ακινήτου περιλαμβάνεται:

α) η δεξαμενή Νο5, ο προβλήτας Νο3 μετά λοιπού χερσαίου χώρου εκατέρωθεν της δεξαμενής, καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις,

β) ο προβλήτας Νο4, ο οποίος χρησιμοποιείται ως κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και

γ) ο υπόλοιπος χερσαίος χώρος.

Στο τμήμα “Δ2” του ακινήτου υφίστανται διάφορα κτίρια.

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρεται ακόμη ότι «ο οριστικός πλειοδότης, δύναται, εφόσον λειτουργήσει στο ακίνητο επιχείρηση ναυπηγείου ή λοιπών υποστηρικτικών σε αυτό δραστηριοτήτων, να ζητήσει την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης του αιγιαλού, όπως έχει καθορισθεί με την υπ’ αρ. 16301/30.9.1994 απόφαση της Νομάρχου Δυτικής Αττικής, έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου»,

Τι αναφέρει η απόφαση του Δ’ Τμήματος

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγητής ο πάρεδρος Ιωάννης Παπαγιάννης), στην απόφαση Αναστολής αναφέρει, ότι ο οριστικός πλειοδότης, εφόσον ασκήσει στο υπό μεταβίβαση ακίνητο επιχείρηση ναυπηγείου, αποκτά αμέσως, εκ του νόμου, δικαίωμα να του παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, η αποκλειστική χρήση του υφισταμένου αιγιαλού και του θαλασσίου χώρου, που βρίσκονται στο μέτωπο προς τη θάλασσα του υπό μεταβίβαση ακινήτου.

Όπως, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «η απόκτηση, συμβατικού δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του αιγιαλού (και του αντίστοιχου θαλασσίου χώρου) συνεπάγεται, εξ αντικειμένου, απόλυτη αδυναμία ασκήσεως των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κοινοχρησία του αιγιαλού (η οποία υφίσταται, κατά νόμο, ανεξαρτήτως της φυσικής ή τεχνικής διαμορφώσεώς του)».

Η αδυναμία αυτή –συνεχίζουν οι δικαστές- δεν μπορεί να αρθεί ευχερώς σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως του εν λόγω Δήμου, διότι η συμβατική μορφή της παραχωρήσεως δεν υπόκειται ευθέως σε ακυρωτικό έλεγχο» (σ.σ.: Δεν μπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ).

Προκειμένου, «συνεπώς, να αποτραπεί η βλάβη από τη δημιουργία της νομικής και πραγματικής αυτής καταστάσεως, η οποία παρίσταται δυσχερώς αναστρέψιμη» το ΣτΕ «συνεκτιμώντας και το σύντομο της δικασίμου (18.1.2022) που ορίσθηκε για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, κρίνει ότι ως κατάλληλο μέτρο πρέπει να διαταχθεί, η – έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως για την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως – μη σύναψη συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσεως του τμήματος αιγιαλού και θαλασσίου χώρου που βρίσκονται στο μέτωπο προς τη θάλασσα του ακινήτου που εκποιείται με τον επίμαχο διαγωνισμό».

Το ΣτΕ με το «δια ταύτα» της απόφασής του: «Διατάσσει τη μη σύναψη συμβάσεως, έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως για την αίτηση ακυρώσεως, με αντικείμενο την παραχώρηση αιγιαλού και θαλασσίου χώρου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού».

Απορρίφθηκε δεύτερη αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου

Αντίθετα, το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ (με ίδια σύνθεση) με την υπ΄ αριθμ. 317/2021 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία ζητούσε να ανασταλεί:

α) η από 3.6.2021 πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.” για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (ακίνητο 350.745 τ.μ.), η οποία έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως και

β) η από 7.7.2021 δήλωση του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ, με την οποία γνωστοποιήθηκε η επιτυχής περάτωση του διαγωνισμού και ο ειδικός διαχειριστής θα προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο δικαστήριο.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι πρόκειται για διαφορά ιδιωτικού δικαίου, για την οποία δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια και όχι το ΣτΕ.

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button