ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κουίζ, κεντρικό Χαϊδάρι: Βλέπετε κάτι περίεργο στη φωτό;

Από όσο γνωρίζουμε, η ακινησία οχήματος (παράδοση πινακίδων) προϋποθέτει υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ύπαρξης ιδιωτικού χώρου για φύλαξη του οχήματος.

Σε δρόμο στο κεντρικό Χαϊδάρι είδαμε αντικριστά σταθμευμένα δύο οχήματα χωρίς πινακίδες, το ένα μάλιστα πάνω στο πεζοδρόμιο.

Αν τα χωρίς πινακίδες αυτοκίνητα καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο, πού θα βρεθεί άλλος για όσα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας;

Μήπως για περιπτώσεις που το αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες αφήνεται στο δρόμο πρέπει -απλά- να υπάρχει πρόβλεψη να πληρώνει τέλη κυκλοφορίας;

Παρόμοια Άρθρα

7 Σχόλια

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΤΚΖ ΕΙΝΑΙ Η ΕΔΟΕ –EDOE.GR Εναλλακτικη διαχείριση οχημάτων ελλάδας που ανήκει στον ΕΟΑΝ

  Τα οχήματα που εγκαταλείπονται σε χώρους, χαρακτηρίζονται ως Εγκαταλελειμμένα (ΟΤΚΖ) σύμφωνα με τις διατάξεις των:

   ΚΥΑ1002901/67/Τ& ΕΦ2002 (ΦΕΚ57/Β24-1-2002),

   ΠΔ 116 (ΦΕΚ81 Α/05-03-2004) και

   ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣΑΠΟΦΑΣΗΣ105136 (ΦΕΚ907/Β17-7-2004),

  καιεπικολλάταισεαυτάαυτοκόλλητηειδοποίησηκαιακολουθείταιηδιαδικασία όπωςαυτήαναλυτικάορίζεταιαπότηννομοθεσίαγιαταΟχήματαΤέλουςΚύκλουΖωής

  Πότεέναόχημαθεωρείταιεγκαταλειμμένο ΟΔήμοςεπιμελείταιτηπερισυλλογήεγκαταλελειμμένωνοχημάτων εντόςτωνορίωντου. ΤαεγκαταλελειμμέναοχήματαεντοπίζονταιείτεαπότοναρμόδιουπάλληλοτουΔήμουείτεμετάαπόκαταγγελίαδημότηΓιαναθεωρηθείέναόχημαεγκαταλειμμένοθαπρέπειναπληροίτιςπαρακάτωπροϋποθέσειςπουαναφέρονταιστοΠΔ 116/5-3-2004 : α
  εγκαταλείπεταισεδημόσιους ή δημοτικούςήκοινοτικούςδρόμουςστους οποίουςαπαγορεύεταιηστάθμευσηγιαχρονικόδιάστημαμεγαλύτεροαπό30 ημέρεςβ εγκαταλείπεταισεάλλουςδημόσιους δημοτικούςήκοινοτικούςήλιμενικούςκοινόχρηστουςήμηχώρουςκαιοδούςγιαχρονικόδιάστημαμεγαλύτεροαπό90 ημέρεςκαιχωρίςτηνάδειατηςαρμόδιαςΥπηρεσίαςήΑρχής γ εγκαταλείπεταισειδιωτικούςχώρουςχωρίςπροηγούμενησυγκατάθεσητουκυρίουήνομέατουχώρουκατάδήλωσητου δ αποτελείγενικάκίνδυνογιατοπεριβάλλον τηνυγείακαιτηνασφάλειατωνκατοίκων καθώςκαιγιατηδημόσιαήιδιωτικήπεριουσία ιδίωςότανλόγωτηςκαταστάσεωςπουβρίσκεται δενδύναταιναανταποκριθείστονσκοπόγιατονοποίοπροορίζεται Εγκαταλελειμμένοόχημαπουδενεχειαναζητηθείαπότονιδιοκτήτητουεντόςτωνχρονικώνορίωνπουορίζονταιαπότηννομοθεσία, είναιΟΧΗΜΑστοΤΕΛΟΣΚΥΚΛΟΥΖΩΗΣ(ΟΤΚΖ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

  Κατάτονεντοπισμότουεγκαταλελειμμένουοχήματος επικολλάταιειδικόυπηρεσιακόαυτοκόλλητοέγγραφοσεεμφανέςσημείοτου ώστεναειδοποιηθείοιδιοκτήτηςκαινατοαπομακρύνειεντός45 ημερώναπότηνημερομηνίατηςειδοποίησης Ανταοχήματαφέρουνπινακίδες, επικολλάταιπάλιτοειδικόυπηρεσιακόαυτοκόλλητοέγγραφοώστεοιδιοκτήτηςνατοαπομακρύνειεντός45 ημερών(Αρθ9 παρ1 ΠΔ116/2004), ερευνάταιαπότοΔήμο ηπιθανήεμπλοκήτουοχήματοςσεπαράνομεςενέργειεςμέσωτηςΕΛΑΣ στησυνέχειααναζητείταιοιδιοκτήτηςμέσωτουαρμόδιουΥπουργείουκαιτέλοςαποστέλλεταισχετικήεπιστολήενημέρωσηςστονιδιοκτήτη Μετάτηνπαρέλευση45 ημερώναπό

  Μετά την παρέλευση 45 ημερών από την επικόλληση του σήματος και εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν έχει απομακρύνει το όχημα, τότε αυτό περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Δήμου ο οποίος, μέσω της εταιρίας με την οποία έχει συμβληθεί (και είναι μέλος των Συστημάτων Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής), υποχρεούται να το περισυλλέξει ως

  ΟΤΚΖ και να το αποστέλλει προς ανακύκλωση. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του οχήματος εντός δεκαημέρου από την περισυλλογή του, από την αδειοδοτημένη εταιρεία περισυλλογής καταβάλλοντας τα έξοδα για τη μεταφορά του. Μετά την ολοκλήρωση της καταστροφής του οχήματος, εκδίδεται ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, το οποίο μπορεί να αναζητήσει ο ιδιοκτήτης.

 2. Από αυτό που βλέπω βγάζω το συμπέρασμα ότι οι τροχονόμοι ασχολούνται με τρεις δρόμους σε ολόκληρο το Χαϊδάρι. Άρα, αφού έχουν την ευθύνη για πενήντα χιλιάδες τετραγωνικά (πόσο είναι ο δήμος τέλος πάντων) και ασχολούνται με το ένα εκατοστό, να πληρωθούν αντίστοιχα. 13 ευρώ το μήνα το υπολογίζω, μια χαρά είναι

 3. ΜΗΠΩΣ ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ…..π.χ ,ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ,ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ;;;;;;;;;

 4. ………

  ο δήμος πρέπει να τα χαρακτηρίσει εγκαταλελειμμένα και να τα αποσύρει ή ο ιδιοκτήτης να το μεταφέρει σε ιδιωτικό χώρο φύλαξης

  η απόσυρση εγκαταλελειμμένων είναι υποχρέωση του δήμου-προβλέπεται στο κανονισμό καθαριότητας- όπως και τα λοιπα απορρίμματα-απόβλητα

  το όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής είναι επκίνδυνο απόβλητο κωδικός ΕΚΑ 160104*, εκπεμπει ρύπους -μικροσωματίδια ιδιαίτερα επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό ειδικά τα βρέφη, μικρα παιδιά και χρονια ασθενείς κλπ…..

  https://www.eoan.gr/el/content/9/ochimata-sto-telos-kuklou-zois-otkz

  Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία. Οι επιπτώσεις από την μη ορθή ανακύκλωση οχημάτων αφορούν τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τα επικίνδυνα απόβλητα που εμπεριέχονται στα οχήματα. Τα υλικά αυτά μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική υποβάθμιση στο έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες.

  Το όφελος της ανακύκλωσης οχημάτων είναι διπλό. Αφενός απελευθερώνεται πολύτιμος ελεύθερος δημόσιος χώρος στάθμευσης από τα μεγάλα αστικά κέντρα και αποτρέπεται η διαρροή των επικίνδυνων υλικών που περιέχονται σε αυτά στο περιβάλλον. Αφετέρου δίνεται η δυνατότητα επανάκτησης υλικών και μετάλλων τα οποία επαναχρησιμοποιούνται.

  Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να ανακτηθούν σημαντικές ποσότητες σιδηρούχων μετάλλων, όπως είναι ο χάλυβας και ο σίδηρος καθώς και πλαστικών.. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται η εξόρυξη μη ανανεώσιμων ορυκτών και κατανάλωσης ενέργειας (η ανακύκλωση μετάλλων απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους). Επιπλέον η ανακύκλωση αυτοκινήτων τροφοδοτεί τα άλλα συστήματα ανακύκλωσης (ελαστικά, μπαταρίες και ορυκτέλαια). Τέλος, σημαντικά είναι τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών (όπου ανακτάται κυρίως ο μόλυβδος) και των καταλυτών (όπου ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα όπως η πλατίνα και το ρόδιο).

 5. το περιεργο ειναι που ανεβαζετε κατι κουλες φωτογραφιες εσεις και δεν ασχολειστε με τα επειγοντα ζητηματα του δημου…. δειχνετε αυτοκινητα που ειναι πλυμενα γυαλισμενα χωρις πινακιδες και χωρις φυλλα και πευκοβελονες κατω απο τα λαστοιχα οπου δειχνει ενα παρατημενο οχημα…. και ρωταω σας φαινετε λογικο για παρατημενο οχημα να ειναι γυαλισμενο στο δρομο???

  1. Πότε ένα όχημα θεωρείται εγκαταλειμμένο Ο Δήμος επιμελείται τη περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, εντός των ορίων του . Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου είτε μετά από καταγγελία δημότηΓια να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 116/5-3-2004 : α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και…………………

   τα οχήματα είναι επιικινδυνα αποβλητα —30 μερες είναι το χρονικο περιθωρίο- το ότι τα φροντιζουν οι ιδιιοκτητες δεν νομιμοποιεί το ότι δεν πληρουν τις προυποθέσεις και καταλαμβανουν χωρο στάθμευσης αν και πιο περα είναι ένα Hyundai , πανω από 5 χρονια στο ιδιο σημειο στο ΚΑΠΗ–δεν είναι το κυκλοφοριακο και η ελλειψη χωρων στάθμευσης επειγον ζητημα στη πόλη και η ποιότητα ζωής;
   τα τελη που πληρωνουμε για καθαριότητα;;
   ;το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2004 είναι ΝΟΜΟΣ όπως και 1650/1986 και 4042/2012 και τοσα αλλα σχετικα

 6. Στο συγκεκριμένο όχημα ο ιδιοκτήτης έχει παραδώσει πινακίδες και δεν το κυκλοφορεί. Είναι στη γειτονιά μου και τον ξέρω…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button