ΔΗΜΟΤΙΚΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία έχουν δηλωθεί με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό ή δεν έχουν δηλωθεί καθόλου

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία έχουν δηλωθεί με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό ή δεν έχουν δηλωθεί καθόλου και μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021.

Όσοι υποβάλλουν δήλωση ορθών στοιχείων, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα μόνον για το διάστημα από 1-1-2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Οι παραπάνω οφειλές καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που για οποιοδήποτε λόγο έχουν δηλωθεί με λιγότερα τετραγωνικά να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση μέχρι 31 Δεκεμβρίου και να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα αυτή χωρίς αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα για τα έτη πριν το 2020.

Η δήλωση πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που χρειάζονται διευκρινίσεις για την δήλωση των τετραγωνικών του ακινήτου τους μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Χαϊδαρίου, στα τηλέφωνα 213 2047302, 213 2047323 ή στο μέιλ [email protected]

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button