Στην πρόσληψη τριών ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, προχωράει η δημοτική αρχή. 

Για τη στελέχωση της Δομής Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου θα προσληφθούν δύο κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ ή ΤΕ) και ένας διοικητικός υπάλληλος (ΔΕ).

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας και στο τηλέφωνο 213 20.47.305.