Να μπει προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για απαλλαγή δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και τελών κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις που έχει  απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους  ή αποδεδειγμένα έχουν πληγεί με μείωση του κύκλου εργασιών τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού, ζητάει το Σωματείο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της πόλης μας. Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος Τάκης Σπίνουλας και ο γραμματέας Στάθης Καλύβας.

Συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου  (ΔΤ – ΔΦ) και τελών κοινοχρήστων χώρων, για τις επιχειρήσεις που έχει  απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους ή αποδεδειγμένα έχουν πληγεί με μείωση του κύκλου εργασιών τους , λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 68/20-03-2020, άρθρο 37 παρ 8 και 9 και με την  ΚΥΑ/ΔΙα/ΓΠ.οικ 18149/2020 (ΦΕΚ 588/Β/13-3-2020) και ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ. οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020) αποφασίστηκε η απαγόρευση ή ο προσωρινός περιορισμός της λειτουργίας των επιχειρήσεων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, του λιανικού εμπορίου κλπ, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού COVID -19.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.  8. της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 68)  ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Επίσης με την παρ. 9 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί  να  απαλλάσσονται  του  ενιαίου ανταποδοτικού  τέλους  καθαριότητας  και  φωτισμού  του πρώτου  εδαφίου  της  παρ.  1  του  άρθρου  1  του  Ν.  25/1975  (Α΄  74),  για  το  χρονικό  διάστημα  που  ισχύουν  οι περιορισμοί.   Με   την   απόφαση   αυτή   μπορεί   να   ρυθμίζονται   και   θέματα   συμψηφισμού   με   μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Το σωματείο Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος Χαϊδαρίου «Συνεργασία χωρίς Χρώματα» 

Λαμβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω, αιτούμαστε την άμεση στήριξη των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ανήκουν στον Δήμο Χαϊδαρίου και η αίτηση μας  να κοινοποιηθεί προς όλες τις παρατάξεις:

Παρακαλούμε όπως μπει προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα:  Απαλλαγή Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου (ΔΤ – ΔΦ) και τελών κοινοχρήστων χώρων για τις επιχειρήσεις που έχει  απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους  ή αποδεδειγμένα έχουν πληγεί με μείωση του κύκλου εργασιών τους , λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης.

Με σκοπό την στήριξη και προστασία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο, του Δήμου Χαϊδαρίου από τις επιπτώσεις του κορωνοιού covid -19. Λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που δημιουργήθηκε στις επιχειρήσεις, λόγω της υποχρεωτικής διακοπής ή περιορισμού της λειτουργίας τους ή της μείωσης του κύκλου εργασιών τους,

Ζητάμε να ληφθούν τα κάτωθι μέτρα στήριξης :

  1. Οι επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς  του  κορωνοϊού COVID-19 ή που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους  ή αποδεδειγμένα έχουν πληγεί με μείωση του κύκλου εργασιών τους να απαλλαγούν πλήρως από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Να ληφθεί απόφαση για απαλλαγή των Δημοτικών  τελών (ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας φωτισμού), για το χρονικό διάστημα από 01/3/2020 έως 31/12/2020, θα  γίνεται κατόπιν αιτήσεως – υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου, προσκομίζοντας τον   τελευταίο λογαριασμό ρεύματος και το αποδεικτικό της ένταξης της επιχείρησης σε αυτές   που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα τέλη θα γίνει συμψηφισμός με τις μελλοντικές απαιτήσεις.

  1. Απαλλαγή των καταστημάτων της πόλης μας που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία από τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από 1/3/202 έως 31/12/2020.
  1. Άρση των κατασχέσεων εις χήρας τρίτων, δεσμεύσεις ΑΦΜ, μη λήψη αναγκαστικών μέτρων για το χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/12/2020.
  1. Αναβολή πληρωμής των ρυθμίσεων οφειλών για διάστημα 6 μηνών κατά αναλογία των ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ρυθμισμένες οφειλές.
  2. Ένταξη των παλαιών οφειλών αλλά και των νέων σε νέα ρύθμιση από 1/1/2021 με αριθμό δόσεων έως 120 δόσεις.

Όσοι καταστηματάρχες ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, σύμφωνα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις, να μπορούν  να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για τη διακοπή ή τον προσωρινό περιορισμό της λειτουργίας της επιχείρησης τους και την στήριξη τους σύμφωνα με τα ως άνω αιτήματα.