ΔΗΜΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Δήμος Χαϊδαρίου: Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός – Παραγωγή έργου με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών

Του Γιώργου Αργυρόπουλου, αντιδήμαρχου Οικονομικών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Ο παρών προϋπολογισμός, λόγω των έκτακτων συνθηκών στις οποίες όλοι διαβιούμε, έφτασε στις 21/12 στην ψήφισή του ως θέμα της Ημερήσιας Διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν των αναγκαίων συγκλίσεων και προσαρμογών που έπρεπε να γίνουν, ο προϋπολογισμός που συζητάμε τώρα είναι ισοσκελισμένος. Η ψήφιση του Π/Υ των Δήμων βασίζεται στο άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 που τροποποίησε το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013. Γενικές αρχές της κατάρτισης των Π/Υ είναι η αρχή της ετήσιας διάρκειας και η αρχή της ενότητας και της καθολικότητας.

Τα έσοδα του Π/Υ διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: τακτικά, έκτακτα, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε., εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Τα έξοδα του προϋπολογισμού διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες: έξοδα χρήσης, επενδύσεις, πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις, αποθεματικό.

Στο σκέλος των ΕΣΟΔΩΝ, ο Δήμος έχει συνολικά 10.119.221,08 στον κωδικό 132 όπου αναφέρονται οι λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα και αναλύονται σε 1321 χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), 1322 χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.) και 1328 χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός ΠΕΠ και 1329 λοιπές επιχορηγήσεις. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (κωδικός 06) ανέρχονται  λίγο κάτω από 5 εκατομμύρια (4.992.580,80 ευρώ) ενώ έως και πριν 10 χρόνια ήταν κοντά στα 8 εκατομμύρια, πιο παλιά και περισσότερα! Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ανέρχονται σε 5.273.974,79 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο στο Ταμείο του Δήμου ανέρχεται σε 2.559.658,71 ευρώ.

Στο σκέλος των ΕΞΟΔΩΝ, οι λειτουργικές δαπάνες για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού κάθε είδους (κωδικός 60) ανέρχονται σε 9.783.888,01 ευρώ. Οι παροχές τρίτων (κωδικός 62) που αφορούν τα έξοδα των οργανισμών κοινής ωφέλειας (φως και νερό), ενοίκια και ασφάλιστρα ανέρχονται σε 910.000 ευρώ για όλο το έτος. Στην συνοπτική οικονομική κατάσταση για τον Π/Υ 2022 υπάρχουν τα νούμερα για τα έσοδα-εισπράξεις, έξοδα-πληρωμές και το σκέλος των επενδύσεων.

Σε μια εποχή ρευστή μπορεί τα αριθμητικά δεδομένα να μη λένε πολλά. Οι χρόνιες δυσκολίες και παθογένειες που έχουν οι Δήμοι είναι γνωστές και οι εκφάνσεις αυτών είναι πολυπαραγοντικές και δεν εξαντλούνται με απλές και πρώτες αναγνώσεις. Και στο σήμερα που μιλάμε η παραγωγή απτού έργου συνδέεται με την αξιοποίηση, σχεδόν αποκλειστικά, των χρηματοδοτικών εργαλείων και την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών με έναν σύγχρονο, εξωστρεφή και δημιουργικό προσανατολισμό!

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού για το έτος 2022:

Δήμος Χαϊδαρίου: Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός - Παραγωγή έργου με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών 3

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button