Ο Δήμος Χαϊδαρίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 474/14-02-2018, πρόκειται να δεχτεί αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς συμπολίτες μας, των οποίων η παροχή είχε απενεργοποιηθεί έως και τις 14/02/2018, Λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών.          

Πληροφορίες, Κοινωνική Υπηρεσία, τηλ.: 213-2047266, 213-2047267

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
  ή φωτοτυπία άδειας διαμονής Δικαιούχου
 3. Ε1 και εκκαθαριστικό όλων των μελών
 4. Ε9
 5. ΕΝ.Φ.Ι.Α όλων των μελών
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Λογαριασμό ΔΕΗ ή άλλου παρόχου
 8. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α
 9. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου
 10. Μισθωτήριο συμβόλαιο
 11. Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνες δηλώσεις