ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ελληνική εταιρεία που επενδύει στην προσέλκυση ταλέντων και εξάγει το 90% της παραγωγής της

Αναλυτικό απολογισμό πεπραγμένων, που βασίζονται σε δείκτες απόδοσης, αλλά και ένα ολιστικό πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης με προσήλωση στην περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία, η “Παπαστράτος” δημοσίευσε την 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022.

Όπως αναφέρεται, στην Έκθεση αποτυπώνονται αναλυτικά, με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα και τεκμηρίωση, οι στόχοι που υλοποίησε η εταιρεία μέσα στο 2022 καθώς και οι δείκτες απόδοσης (KPIs) της επιχειρηματικής λειτουργίας της, σε συνάρτηση με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση).

“Στην Παπαστράτος εργαζόμαστε καθημερινά με συνέπεια και υπευθυνότητα, θέτοντας στο επίκεντρο της δράσης μας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, παράγοντας αξία όχι μόνο για το οικοσύστημα εντός του οποίου λειτουργούμε αλλά και για την ελληνική οικονομία και κοινωνία ευρύτερα” τόνισε, στο πλαίσιο της δημοσίευσης της 3ης Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, o Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, σημειώνοντας ότι: “Με την πραγματοποίηση επενδύσεων που ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, έως το 2022, τη δημιουργία εκατοντάδων νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και την επέκταση του δικτύου εξαγωγών των προϊόντων μας σε 20 χώρες, αποδεικνύουμε με πράξεις ότι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς το καλύτερο, για όλους. Η 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν αποτελεί απολογισμό αυτών που κάναμε μέχρι σήμερα, αλλά πυξίδα για αυτά που θα συνεχίσουμε να πράττουμε αύριο”.

Ομάδα Διακυβέρνησης για τη βιωσιμότητα

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση και παρακολούθηση σε σταθερή βάση των δράσεων και δεσμεύσεων για την υλοποίηση των πολιτικών ESG, η εταιρεία έχει δηµιουργήσει μια Οµάδα Διακυβέρνησης για θέµατα Bιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Governance Team). Συγκεκριμένα, η ομάδα αποτελείται από τα εξής 8 μέλη:

  • Σπύρος Θέµελης, Νοµικός Σύµβουλος
  • Μαρία Δημοπούλου, Επικεφαλής Βιωσιμότητας Ευρώπης PMI (Head EU Sustainability Engagement)
  • Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιµότητας (εργοστάσιο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)
  • Εύη Μαντζουράνη, Ανώτερη Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας Εμπορικής Οργάνωσης
  • Ειρήνη Ανδρεδάκη, Ανώτερη Διευθύντρια Marketing & Εμπορικού
  • Jeff Azoudis, Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Νοτιοανατολικού Τοµέα
  • Κωνσταντίνα Μπρούσα, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων

Από το 2023 η ομάδα ενισχύθηκε με νέο μέλος τον Γιώργο Ρίσκα, Διευθυντή Στρατηγικής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας

Η ελληνική εταιρεία που επενδύει στην προσέλκυση ταλέντων και εξάγει το 90% της παραγωγής της 3

Από αριστερά προς τα δεξιά, Σπύρος Θέµελης Νοµικός Σύµβουλος, Μαρία Δημοπούλου Επικεφαλής Βιωσιμότητας PMI Ευρώπης (Head EU Sustainability Engagement), Ειρήνη Ανδρεδάκη Ανώτερη Διευθύντρια Marketing & Εμπορικού, Γιώργος Κωσταρέλης Διευθυντής Βιωσιµότητας (εργοστάσιο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ), Jeff Azoudis Διευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Νοτιοανατολικού Τοµέα, Κωνσταντίνα Μπρούσα Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων

Η Οµάδα, συνεδριάζει τακτικά σε μηνιαία βάση (αλλά και εκτάκτως όταν υπάρχει ειδική ανάγκη) και συζητά θέματα που σχετίζονται με τους βασικούς πυλώνες ESG και τα αντίστοιχα KPIs που έχουν τεθεί, µε στόχο να καταγράφεται η πρόοδος, ειδικά σε ό,τι αφορά τις ετήσιες προτεραιότητες της εταιρείας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, “η Ομάδα συμβάλλει στον καθορισμό, την προετοιμασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής των στρατηγικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ. Στόχος της είναι να συντονίσει τις προσπάθειες της εταιρείας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που προωθούν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.”

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την Έκθεση, τα μέλη της Ομάδας συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, αποτυπώνουν την απόδοση της αγοράς σε σχέση με τα KPIs στο βασικό εργαλείο παρακολουθήσης της PMI, το Sustainability Scorecard, ενώ συμβάλλουν στην αναθεώρηση των ουσιαστικών θεμάτων (Materiality Analysis) της εταιρείας.

“Ανταποκρινόμενη στις αναγκαιότητες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, η Ομάδα επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των εργαζομένων της εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την εναρμόνιση της Ανάπτυξης στην επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρείας” αναφέρει η Έκθεση.

Τέλος, όπως τονίζεται, σημαντική είναι η συμβολή της ομάδας στον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς “αφουγκράζεται τις απόψεις και ανησυχίες τους προκειμένου να τις ενσωματώνει στη στρατηγική και τον σχεδιασμό της εταιρείας. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο ενδεχόμενα προβλήματα και κρίσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών. Με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και επιμόρφωση, τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σε σχετικές εκπαιδεύσεις (trainings), ενώ εκπροσωπούν την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ως πρεσβευτές σε δράσεις εθελοντισμού, συνέδρια και απονομές βραβείων.

Επιπλέον, η Οµάδα Διακυβέρνησης για θέµατα Bιώσιμης Ανάπτυξης επικοινωνεί στην Ομάδα Διοίκησης κρίσιμες ανησυχίες που μπορεί να προκύπτουν αναφορικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείρισή τους, εφόσον αυτά προκύπτουν.”

Δύο φορές ετησίως, όπως αναφέρεται, “η Επικεφαλής Βιωσιμότητας Ευρώπης συναντιέται με την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Committee), η οποία αποτελείται από τα μέλη της Ομάδας Διακυβέρνησης (Governance Team) και τους υπεύθυνους των αντίστοιχων τμημάτων. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, παρουσιάζεται η συνολική πρόοδος, τα κύρια projects που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, καθώς και τα σχέδια για τις επερχόμενες δράσεις. Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει την ευθύνη να εγκρίνει τις δράσεις, να παρέχει ανατροφοδότηση και να οριστικοποιεί τις στρατηγικές προτεραιότητες, διαδραματίζοντας έτσι κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση και εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, “η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας είναι υπεύθυνη για την εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία και την παρουσίαση της εταιρείας σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως επίσης και για την καθηµερινή διαχείριση θεµάτων βιωσιµότητας. Μέρος των αρµοδιοτήτων της οµάδας είναι η χάραξη της ενιαίας εταιρικής στρατηγικής για την επικοινωνία, η αποτελεσµατική και ουσιαστική προβολή της εταιρείας στα γενικά και ειδικά κοινά, ο καθορισµός των KPIs, η διοργάνωση σειράς πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται στα KPIs και η συστηµατική παρακολούθηση της πορείας της εταιρείας, όσον αφορά τις απαιτήσεις ESG. Επίσης, είναι υπεύθυνη και για την κατάρτιση της ετήσιας Ενιαίας Έκθεσης Βιώσιµης Ανάπτυξης, στην οποία συμβάλλουν όλα τα τμήματα της εταιρείας, παρέχοντας τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες.”

Μονόδρομος η βιωσιμότητα

Το στίγμα της προσπάθειας για ένα πιο “βιώσιμο αύριο” δίνει η Μαρία Δημοπούλου, Επικεφαλής Βιωσιμότητας Ευρώπης. “Η αφετηρία του τι θα πετύχουμε εντοπίζεται σε εμάς τους ίδιους και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε τις αρχές της βιωσιμότητας στην καθημερινότητά μας” αναφέρει και τονίζει:

“Το 2022 ξεκίνησε αισιόδοξα ως η χρονιά που θα έδινε το στίγμα και τον παλμό της μεταπανδημικής εποχής. Ολοκληρώνεται κληροδοτώντας στην επόμενη χρονιά και σε όλους εμάς μια σειρά από προκλήσεις που χρήζουν διαχείρισης. Ένας πόλεμος που μαίνεται στην Ουκρανία, η απειλή της ενεργειακής φτώχειας, η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, η κατακόρυφη άνοδος στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών.”

Η ελληνική εταιρεία που επενδύει στην προσέλκυση ταλέντων και εξάγει το 90% της παραγωγής της 5

Μαρία Δημοπούλου, Επικεφαλής Βιωσιμότητας Ευρώπης, PMI

Όπως σημειώνει η Μαρία Δημοπούλου, “οι σκληρές εκφάνσεις της κλιματικής κρίσης μας καλούν να βρούμε λύσεις με τη βιωσιμότητα να μην είναι πια επιλογή, αλλά μονόδρομος. Η σύμπλευση με τα ESG κριτήρια αντιμετωπίζεται πια ως επιτακτική ανάγκη σε θεσμικό επίπεδο. Από το 2024 και σε συνέχεια της ενσωμάτωσης της Οδηγίας Cοrporate Sustainability Reporting, η βιώσιμη στρατηγική και το reporting αλλάζουν «πίστα» και από «καλό είναι να υπάρχουν» γίνονται «υποχρεωτικά» για όλες τις επιχειρήσεις” σημειώνει η Μαρία Δημοπούλου.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, όπως τονίζει, “δηλώνουμε «Έτοιμοι», ήδη εδώ και 3 χρόνια. Πώς; Ανάγοντας τη βιωσιμότητα σε δική μας δέσμευση και υποχρέωση. Πριν επιβληθεί από οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία, υιοθετήσαμε τη λογική της διαφανούς, δεσμευτικής και δημόσιας στρατηγικής. Γιατί, τόσο για την ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ όσο και για τη Philip Morris International, η βιωσιμότητα είναι ο πυρήνας της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Ο μετασχηματισμός της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ είναι η απτή απόδειξη της απόλυτης σύνδεσης μεταξύ βιωσιμότητας και εταιρικής στρατηγικής. Η ανάδειξη των επιταγών του ESG σε στρατηγικούς πυλώνες επιχειρηματικής δράσης μπορεί, με μεθοδικότητα και σωστή διαχείριση, να δημιουργήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.”

Εταιρική Διακυβέρνηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παπαστράτος, με βάση την Έκθεση, «συνέχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται δυναμικά και το 2022. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε θετική πορεία σε πολλαπλά επίπεδα:

· Εξήγαγε το 90% της παραγωγής της σε 20 αγορές του εξωτερικού.

· Συνεισέφερε 1 δισεκ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, ποσό που αντιστοιχεί σε 1,7% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για το 2022.

· Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της εταιρείας «Εναλλακτική Επεξεργασία Φίλτρων Καπνικών Προϊόντων Α.Ε.».

· Διακρίθηκε για 8η συνεχή χρονιά ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα από το Top Employer Institute.

· Και, πλέον, αποτελεί το Διοικητικό Κέντρο της Philip Morris International για 12 χώρες στη νότιο-ανατολική Ευρώπη.¨»

“Η 3η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ αντανακλά με μετρήσιμο τρόπο το αποτύπωμά μας σε Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση” προσθέτει η Μαρία Δημοπούλου και υπογραμμίζει:

“Παράλληλα, είναι ο δικός μας τρόπος να αυτοαξιολογούμαστε και να αναμετριόμαστε, ανοιχτά και ειλικρινά, όχι τόσο με τους στόχους που πετύχαμε όσο με αυτούς που θα πετύχουμε. Η αφετηρία του τι θα πετύχουμε εντοπίζεται σε εμάς τους ίδιους και στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε τις αρχές της βιωσιμότητας στην καθημερινότητά μας, σε όλες τις θέσεις εργασίας.

Η δημιουργία της ομάδας διακυβέρνησης για τη Βιωσιμότητα, μιας ομάδας με μέλη από όλα τα νευραλγικά τμήμα της εταιρείας, έχει ακριβώς αυτό ως έναν από τους βασικούς της στόχους: οι συμμετέχοντες να λειτουργούμε ως οι πρεσβευτές του οράματός μας, για να μεταδώσουμε σε όλους τους ανθρώπους μας την αξία της ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ και Philip Morris International σημαίνει πρωτοπορία και καινοτομία σε όλους τους πυλώνες της δραστηριότητάς μας. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, μέσα από τον δύσκολο δρόμο της συνέπειας και της μεθοδικής δουλειάς σήμερα, προς όφελος όλων αύριο. Με πράξεις, φυσικά. Με δράσεις και προγράμματα που αναδεικνύουν τη σημασία και την επιρροή που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις στον δρόμο της κοινωνίας για ένα μέλλον προς το καλύτερο. Αρκεί να θέλουν” καταλήγει η Μαρία Δημοπούλου.

Πράσινες επενδύσεις και περιβάλλον

Στο πλαίσιο αυτό. έχοντας ως κεντρικό άξονα της επιχειρηματικής και επενδυτικής της στρατηγικής την προώθηση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης», όπως αναφέρεται, η Παπαστράτος τονίζει ότι υλοποίησε μια σειρά από καινοτόμες δράσεις κατά τη διάρκεια του 2022. Συγκεκριμένα:

· Προχώρησε σε 100% κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ.

· Επαναχρησιμοποίησε το 80% του αέρα από τις μονάδες κλιματισμού, εξοικονομώντας ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

· Κανένα απόβλητο που παράχθηκε στο εργοστάσιο δεν κατέληξε σε ΧΥΤΑ.

· Πέτυχε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με 267.724 λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης μέσω της πρωτοβουλίας «Zero Plastic & Recycling Project».

· Έλαβε την επαναπιστοποίηση του προτύπου «Συµµαχία για το Νερό» (Alliance for Water Stewardship) για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Εξειδικεύοντας ο κ. ο Γιώργος Κωσταρέλης Διευθυντής Βιωσιµότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, τονίζει: “Σε αυτήν την κατεύθυνση, εντός του 2023 δρομολογούμε τη νέα πράσινη επένδυσή μας, ένα μεγάλο εγχείρημα για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου μας και την ενεργειακή αναβάθμισή του συνολικά” Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ, η οποία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% μέχρι το 2025. H υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί κλειδί για το βιώσιμο μέλλον. Αποδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευσή μας, είμαστε μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που λάβαμε τη διεθνή πιστοποίηση Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0, και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού τόσο εντός των εγκαταστάσεών μας όσο και συνολικά στην περιοχή του Θριάσιου Πεδίου όπου δραστηριοποιούμαστε. Όραμά μας είναι, με όχημα τις καινοτόμες επιχειρηματικές και επενδυτικές μας πρωτοβουλίες, να ενώνουμε δυνάμεις για τη διαχείριση κάθε προβλήματος και πρόκλησης, ιδιαιτέρα στο πεδίο της βιωσιμότητας και της αειφορίας που αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα.

Η ελληνική εταιρεία που επενδύει στην προσέλκυση ταλέντων και εξάγει το 90% της παραγωγής της 7

Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιµότητας (εργοστάσιο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα σήμερα. Η αυξανόμενη συγκέντρωση αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) στην ατμόσφαιρα αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν σε περαιτέρω ενίσχυση του φαινομένου αλλά και στην αύξηση της συχνότητας καταστροφικών φαινομένων όπως μεγαπυρκαγιές και πλημμύρες. Η Συνθήκη του Παρισιού, που υπεγράφη το 2015, αποτελεί μια παγκόσμια κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της απειλής, με στόχο τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ και τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 1,5 °C σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο.

Στην ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε στη δέσμευση της PMI για ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών ΑΦΘ έως το 2040 (Scope 1, 2 και 3), πρωτοβουλία η οποία έχει εγκριθεί από το Science Based Targets Initiative (SBTi) και ευθυγραμμίζεται με το πλάνο δράσης για το σενάριο περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 °C. Μέσω της ανάλυσης των κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής και τις σαφείς δομές διαχείρισης και διακυβέρνησης, δεσμευόμαστε για τα εξής:

• Τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές μας όσον αφορά τις εκπομπές αερίων μέχρι το 2025, αλλά και κατά μήκος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας μέχρι το 2040.

• Την αντιστάθµιση των υπόλοιπων εκποµπών ΑΦΘ όταν η μείωσή τους δεν είναι δυνατή, μέσω της αγοράς πιστοποιητικών αντιστάθμισης των ανθρακικών εκπομπών.”

Κοινωνία

Όπως αναφέρεται, επίσης, στην ‘Εκθεση, “η Παπαστράτος, για μια ακόμη χρονιά, με βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της την επιστημονική έρευνα και την σύγχρονη τεχνολογία, επένδυσε στα καινοτόμα, μη καιόμενα προϊόντα, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους καπνιστές, οι οποίοι δεν διακόπτουν το κάπνισμα.

Αναλυτικότερα, το 2022:

· 80% των συνολικών εμπορικών δαπανών της εταιρείας αφορούσε την προώθηση και πώληση εναλλακτικών προϊόντων καπνού.

· 70% των εσόδων της προήλθε από τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού.

· Ο αριθμός των ενήλικων καπνιστών που έχουν κάνει την αλλαγή σε IQOS έφτασε τους 430.000.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην προσέλκυση ταλέντων, την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της, με γνώμονα τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, ισότητας και συμπερίληψης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, την προηγούμενη χρονιά η Παπαστράτος προχώρησε σε:

· Δημιουργία 391 νέων προσλήψεων, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί αύξηση του προσωπικού κατά 32% σε σχέση με το 2021.

· 100.000 ώρες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονα συστήματα.

· Επενδύσεις ύψους € 600.000 για κοινωνική συνεισφορά σε δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενδυνάμωση της γυναίκας.

Παράλληλα, η εταιρεία έλαβε για 3η συνεχή χρονιά την πιστοποίηση EQUAL SALARY, μια έμπρακτη απόδειξη ότι διασφαλίζει ίσες αμοιβές και ευκαιρίες, σε όλους τους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως φύλου.»

Υπογραμμίζεται, ότι η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Απολογισμών Βιωσιμότητας των νέων προτύπων GRI Universal Standards (GRI 1, GRI 2, GRI 3) και GRI Topic Standards, λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές του προτύπου ΑΑ1000ΑΡ (2018), το οποίο διασφαλίζεται με το ΑΑ1000ASv.3.

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button