ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Έργα ΟΤΕ στο Χαϊδάρι – “Αναμείνατε στο ακουστικό σας”

Η συμπολίτισσα Ελισάβετ Μπούρα έστειλε στον ΟΤΕ επιστολή – διαμαρτυρία για τις εργασίες αναβάθμισης του δικτύου, που χρονίζουν και αφήνουν ορύγματα σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης, ενώ και η σήμανση δεν είναι σύννομη. Δικό της είναι και το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει το δημοσίευμα.

Η επιστολή της κ. Μπούρα προς τον ΟΤΕ, που κοινοποιείται και στον Δήμο:

ΠΡΟΣ ΟΤΕ Α.Ε
Δήμο Χαϊδαρίου/Τεχνική Υπηρεσία
Δήμο Χαϊδαρίου/Δημοτικό Συμβούλιο
Τροχαία Αιγάλεω
Α.Τ. Χαϊδαρίου
ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΤΕ –ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΟΚ (ΠΑΡ. 1 ,2,3)
ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ –ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΑΓ. ΣΤΡΔΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ (ΠΑΡ. 4)
Παρακαλώ όπως οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν, ελέγξουν και εφαρμόσουν τις ισχύουσες διατάξεις και αναλόγως ενεργήσουν ώστε να αποκατασταθούν άμεσα, για το όρυγμα και τις εργασίες:
A. Στη διασταύρωση Αγ. Στρ/δου Χαϊιδαρίου και Ανθέων (στροφή λεωφορείου και κεντρκότατο σημείο του Δήμου Χαϊδαρίου) και
B. Κερκύρας και Στρ. Καραϊσκάκη (πολύ κοντό στο 14 Δημοτικό Σχολείο – Κερκύρας 8), όπου έχουν αποκλειστεί λόγω των έργων επί μήνες και αναιρούν εντελώς και τη πρόσβαση των πεζών και θέτουν σε κίνδυνο όλους τους διερχόμενους και ειδικά τα εμποδιζόμενα άτομα και ΑΜΕΑ.
Έργα ΟΤΕ στο Χαϊδάρι - "Αναμείνατε στο ακουστικό σας" 11. Είναι συννομη και ασφαλής η σήμανση όπως προβλέπεται στο ΚΟΚ και ΔΙΠΑΔ/οικ/502/01-07-2003 ΦΕΚ 946Β 709-07-2003)και 6952/14.2.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420Β716.3.2011- ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΑ (ΣΤΑΘΕΤΑ Η ΚΙΝΗΤΑ) ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ Η ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ , ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (*)
-και -ΑΔΑ: ΩΜ0ΥΩΗ3-Δ4Κ.Αρ. αποφάσεως : 218 Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου μας (σχετ.: 30/2016 Απ. ΕΠΖ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα, πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης για την προστασία πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με την αρ. 6952/14.2.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420Β716.3.2011(*), με την οποία ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση την πεζών και την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.
2. Έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια από Δήμο Χαιδαρίου και θεωρηθεί από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και τι διάρκεια έχει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 47 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), –και -ΑΔΑ: ΩΜ0ΥΩΗ3-Δ4Κ.Αρ. αποφάσεως : 218 Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου μας (σχετ.: 30/2016 Απ. ΕΠΖ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός μηνός και είναι δυνατή η παράτασή της μετά από αιτιολογημένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους.

3. Είναι ασφαλής η διέλευση πεζών στο σημείο διότι προβλέπεται στο αρθρο 3 ΑΔΑ: ΩΜ0ΥΩΗ3-Δ4Κ.Αρ. αποφάσεως : 218 Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου μας (σχετ.: 30/2016 Απ. ΕΠΖ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ στο αρθρο 3 Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., …… και οι κανονισμοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας. –., την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που κυρώθηκε με τον Ν.2696/1999, όπως ισχύει, Αυτοί που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία οτις οδούς υποχρεούνται: α) Να εκτελούν το έργο και εναποθέτουν τα υλικά και τα εργαλεία κατά τρόπο, που να μην παρεμποδίζει την κυκλοφορία. Αν η παρεμπόδιση δεν μπορεί να αποφευχθεί επιβάλλεται να επισημαίνονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα, οι χώροι εκτέλεσης του έργου και τα υλικά. β) Να περιφράσσουν τα ορύγματα ή άλλους επικίνδυνους για την κυκλοφορία των έργων και επισημαίνουν αυτούς κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα. 2. Απαγορεύεται η απόρριψη χωμάτων ή άχρηστων υλικών στην οδό (οδοστρώματα, ερείσματα, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, τάφρους κ.λπ.).
αλλά και ο,τι αφορα τα πεζοδρόμια του Δήμου σύμφωνα με την παραπάνω ΑΔΑ:
β. Πεζοδρόμια
Βάσει του αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) Υπουργικής Απόφασης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, δημοτικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.
Το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών που ορίζεται το 1.50μ, είναι και η διάσταση που απαιτείται κατ’ ελάχιστο για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κ.λπ.) ή με μεταφορέα πακέτων.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στα πεζοδρόμια μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαϊδαρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών και των Α.Μ.Ε.Α., ο ελεύθερος παραχωρούμενοςκοινόχρηστος χώρος ορίζεται από το κράσπεδο προς την ρυμοτομική/οικοδομική γραμμή ως κάτωθι(διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετρείται στο πλάτος του πεζοδρομίου),
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΑΔΑ ΩΦΠΩΩΗ3-6ΨΣΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 1ης/2017 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 13
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών αναβάθμισης δικτύου ΟΤΕ στην περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ: Απ. ΕΠΖ 4/2017).
– 3-
Γραπτή Δέσμευση για τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών από τα πεζοδρόμια, μετά τις εργασίες και τα φρεάτια, με την υποχρεωτική ύπαρξη ελεύθερης ζώνης 80 εκ. (τήρηση της παρ.3.2 του άρθρ.24 του Κτηριοδομικού Κανονισμού «σε κάθε περίπτωση οι επιφάνειες των πεζοδρομίων έχουν αντιολισθηρή διαμόρφωση και είναι προσπελάσιμες από τις αναπηρικές πολυθρόνες, με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) πλάτους τουλάχιστον 0,80μ που κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους, παρ.3.5 του άρθρ.24 του Κτηριοδομικού Κανονισμού «Κατά τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων για τη φύτευση δένδρων, θάμνων κλπ. οπωσδήποτε αφήνεται ελεύθερη δίοδος, πλάτους τουλάχιστον 0,60μ για τη διέλευση των πεζών. Ειδικά σε πεζοδρόμιο πλάτους μεγαλύτερου ή ίσου των 1,50μ η ελεύθερη δίοδος πρέπει να έχει πλάτος 0,80μ».
4. είναι σύννομη και ασφαλής η επισφάνεια του οδοστρώματος , επειδή υπάρχουν λακκούβες στο σημείο όπως φαινεται και στις συνημμένες φωτογραφίες αλλά και ανωμαλία στην επιφάνεια της ασφάλτου και φθορές Σύμφωνα με το Ν. 3481/06 (φεκ Α’ 162) για τη συντήρηση των οδών , περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 και στην παρ. 1 του άρθρου 8 :
Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, τις οδούς αρμοδιότητάς τους, για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του προϊσταμένου τους. Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών, που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να προβαίνει σε γραπτή ειδοποίηση των αρμόδιων για τη συντήρηση υπηρεσιών, με οποιοδήποτε μέσο (όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή).( εγκύκλιος 25/ Αρ. πρ. Δ17α/09/141/ΦΝ 443/21-09-2006/Γεν. Γραμ. Δημ. Εργων/ΥΠΕΧΩΔΕ)

Παρόμοια Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button