Είσαι άνεργος ηλικίας 30–49; Μη χάνεις χρόνο! Κάνε αίτηση ΤΩΡΑ και διεκδίκησε μία θέση στο νέο πρόγραμμα voucher. Αφορά 10.000 ανέργους ηλικίας 30-49, με Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους κλάδους: Μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, κοινωνικής φροντίδας και τουρισμού / επισιτισμού. Συνολική διάρκεια 580 ωρών.

Tο Εκπαιδευτικό Επίδομα που θα λάβει ο κάθε ωφελούμενος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  2.520€.

Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 380 ωρών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

β) Εργασίες Μόνωσης

γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

β) Επαγγελματίας Καθαριστής

γ) Λινοθηκάριος

δ) Οροφοκόμος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

α) Σερβιτόρος

β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 580 ώρες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το Εκπαιδευτικό Επίδομα που θα λάβει ο κάθε ωφελούμενος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  2.520€.

Το Εκπαιδευτήριο Παπαδέα πραγματοποιεί και μαθήματα εξ αποστάσεως!

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που :

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50.
 • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.

Δικαιολογητικά Αίτησης

 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας. Θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Βεβαίωση Ανεργίας (εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ΟΑΕΔ) για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου ανεργίας.
 3. Αντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών. Επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή
 4. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας (ατομικό ή οικογενειακό) του φορολογικού έτους  2019. (Αφορά εισοδήματα από 1-1-2019 έως 31-12-2019).
 5. Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (IBAN στο οποίο να είναι 1ος δικαιούχος)
 6. Αντίγραφο για ΑΜΑ & ΑΜΚΑ (π.χ. 1η σελίδα βιβλιαρίου υγείας)
 7. Υ.Δ. «1. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια 2. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής».

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected] ή καλέστε +30 697 2016 913 και +30 210 5984965.

Προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2021.

Papadea.gr