Της Ελισάβετ Μπούρα

Λαμβάνοντας υπόψη το ότι έχουμε εισέλθει στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής και των συχνών ακραίων καιρικών φαινομένων με πολλούς νεκρούς και ότι αναφερόμαστε σε περιοχή άκρως επικίνδυνη, τότε το διάστημα του 1,5 έτους γίνεται όντως πολύ κρίσιμο

Τα παραπάνω αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για το αντιπλημμυρικό της Λεωφόρου Αθηνών. Ειδικά για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 1059/2019 πράξεως του VI Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λ. Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου» (απόφαση 39/5-8-2019*****).

Και ενώ η περιοχή είναι άκρως επικίνδυνη και οι ενέργειες πρέπει να είναι άμεσες για την αποσόβηση κινδύνου, για το τόσο κρίσιμο έργο για τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων, αλλά και για τους χιλιάδες καθημερινά διερχόμενους, ενώ πρόκειται για έργο και για την Ποιότητα Ζωής της πόλης μας, το περιβάλλον, η νέα δημοτική αρχή Χαϊδαρίου ξέχασε το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης του 2020!

Τι είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα

Κάθε χρόνο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως αυτό εκπονείται από την Δημοτική Διοίκηση, με προηγούμενη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μελέτες και τα έργα –συνεχιζόμενα και  νέα–  όπως επίσης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις προμήθειες, που σχετίζονται με το τεχνικό αντικείμενο του Δήμου.

ΧΑΪΔΑΡΙ –22/2/2013 (φωτο ΧΑΙΔΑΡΙ ΣΗΜΕΡΑ)

Τι είπε ο Δήμαρχος για τα αντιπλημμυρικά

“Η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων στο Χαϊδάρι αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα που έχουμε θέσει στην Περιφέρεια Αττικής. Στα αντιπλημμυρικά οι καθυστερήσεις πάντα οφείλονται στις μελέτες οι οποίες συνήθως δεν μπορούν να εκπονηθούν από τον Δήμο και στην ολοκλήρωση τους εστιάζουμε τις επικοινωνίες μας με την Περιφέρεια”.

Τα παραπάνω ανέφερε ο σημερινός Δήμαρχος μας, Ευάγγελος Ντηνιακός στην ομιλία του για την Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Χαϊδαρίου Έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23ης Δεκεμβρίου 2019. (Απόφαση 296/23-12-2019 *).

Το αντιπλημμυρικό από την οδό Πύλου έως την Πατριάρχου Σεργίου, δήμου Περιστερίου, δεν συμπεριελήφθη.

ΧΑΪΔΑΡΙ , 22/10/2015

Αντιπλημμυρικό της Λ. Αθηνών, έργο της Περιφέρειας από το 2017

– Ξεκίνησε το έργο μετά την υπογραφή της Σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ , στις 5/4/2017 .”Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου”, με προϋπολογισμό 9.900.000,00 € (με το ΦΠΑ).****

Στις 12/9/2018 εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η τροποποίηση της μελέτης, για τους παρακάτω λόγους:

“Αντικείμενο της εισήγησης είναι η τροποποίηση της μελέτης του έργου, όπως απαιτήθηκε προκειμένου να αντιμετωπισθούν δυσχέρειες στην κατασκευή των αγωγών ομβρίων, λόγω ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ και υφιστάμενων ιδιοκτησιών.
Η τροποποίηση της μελέτης αφορά τη συμβολή του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων με τον υφιστάμενο αποδέκτη στο ύψος της οδού Πατριάρχου Σεργίου και την προσαρμογή της κατά μήκος τομής του νέου αγωγού πλησίον της ανωτέρω συμβολής. Συγκεκριμένα:
1. Ο αποδέκτης του υπό κατασκευή αγωγού, στο ύψος της οδού Πατριάρχου Σεργίου, διέρχεται εγκάρσια στη λεωφόρο Αθηνών. Η υφιστάμενη μελέτη προβλέπει συμβολή των δύο αγωγών υπό γωνία η χάραξη της οποίας όμως καταλαμβάνει μέρος του υφιστάμενου πεζοδρομίου ενώ το βόρειο τοιχίο του νέου αγωγού διέρχεται εφαπτόμενο με τα θεμέλια υφιστάμενης οικοδομής.
Επίσης, επί του πεζοδρομίου και της πρώτης (δεξιάς) λωρίδας κυκλοφορίας διέρχονται κατά σειρά αγωγός φυσικού αερίου, παλαιός αγωγός αποχέτευσης ομβρίων (σε λειτουργία) και αγωγός ύδρευσης ΕΥΔΑΠ Φ600. Με την προτεινόμενη τροποποίηση η γωνία συμβολής είναι 48ο και η χάραξή της λιγότερο εκτεταμένη, όπως εμφανίζεται και στο συνημμένο σχέδιο.
2. Η κατά μήκος κλίση του νέου αγωγού, για μήκος περίπου 80μ. ανάντη της συμβολής, γίνεται 3,797% αντί του προβλεπόμενου 3,025% προκειμένου να είναι δυνατή η διέλευσή του κάτω από τον υφιστάμενο παλαιό αγωγό ομβρίων.
3. Το συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής δίνει σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου», αναδόχου «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ» (13η Συνεδρία /ΘΕΜΑ 7ο/10-07-2018).
4. Η τροποποίηση – προσαρμογή της μελέτης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.”***

-Στις 13/10/2020 διαλύθηκε η σύμβαση του έργου.

ΧΑΪΔΑΡΙ 22/10/2015

Στις 13/10/2020 μόνο η παρακάτω απόφαση σχετικά με έργα στο Χαϊδάρι, δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ από την Περιφέρεια Αττικής

“Διάλυση της από 05.04.2017 σύμβασης του έργου: «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων επί της Λεωφόρου Αθηνών, από την οδό Πατριάρχου Σεργίου Δήμου Περιστερίου μέχρι την οδό Πύλου Δήμου Χαϊδαρίου»

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, που αφορά στη Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης, «η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες( Με την με αριθμό 212/28.01.2020 απόφασή της (Α.Δ.Α.: 6Κ3Ξ7Λ7-ΣΙΥ – ορθή επανάληψη την 27.02.2020), η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε «τη μη συνέχιση του έργου του θέματος από την ανάδοχο εταιρεία»**

Αν διαβάσετε τη παραπάνω απόφαση με το ιστορικό όλων των ενεργειών, θα διαπιστώσετε ότι το πρόβλημα είναι η μη εκπόνηση της Γεωτεχνικής Μελέτης από την ΕΥΔΑΠ.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ – 2020

– ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΔ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΑΣΟΥΣ. Για αυτό το έργο, που αφορά αντιπλημμυρικά στο Δάσος Χαϊδαρίου, υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την Περιφέρεια για 400.000 ευρώ εντός του 2020 και μετά για τα επόμενα έτη κατανομή μέχρι το 2023 με συνολικό ποσόν 4.800.000 ευρώ συνολικά.******

Είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας για το 2020. Ένα έργο για το Χαϊδάρι και μόνον με απόφαση χρηματοδότησης και η ένταξη ακόμα ένα έργου  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Φ ΣΤΗ Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (ΜΙΚΡΟ ΣΧΙΣΤΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ με χρηματοδότηση συνολικά 200.000, αλλά όχι εντός του 2020.******** 

*https://diavgeia.gov.gr/doc/6938%CE%A9%CE%973-%CE%A5%CE%9D%CE%A4?inline=true

**https://diavgeia.gov.gr/doc/638%CE%9A7%CE%9B7-%CE%9B%CE%A1%CE%96?inline=true

***https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A96%CE%A4%CE%997%CE%9B7-%CE%9E%CE%A15?inline=true

****https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%957%CE%927%CE%9B7-%CE%A0%CE%9D%CE%92?inline=true

*****https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%9A%CE%A97%CE%9B7-%CE%94%CE%A3%CE%A4?inline=true

******https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A%CE%A9%CE%A77%CE%9B7-%CE%A8%CE%9D%CE%9A?inline=true

*******https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A5%CE%A17%CE%9B7-%CE%95%CE%9A%CE%A8?inline=true

********https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A5%CE%A17%CE%9B7-%CE%95%CE%9A%CE%A8?inline=true