Οι δημοτικοί σύμβουλοι των Πολιτών σε Δράση: Δημήτρης Αλεξάκης, Άλκηστις Βίτσα, Αλέξανδρος Γερολυμάτος.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Η εμπέδωση και η εμβάθυνση της Δημοκρατίας στη συνείδηση τόσο των πολιτών όσο και των αιρετών όλων των βαθμίδων, ειδικά εκείνων την Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί διαχρονικό στόχο της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Είναι ακριβώς αυτό το αξιακό φορτίο που συνέβαλε κατά έναν τρόπο στην θεσμοθέτηση της Απλής Αναλογικής ως εκλογικό σύστημα και είναι το ίδιο αξιακό φορτίο στο οποίο αναφέρεται διαχρονικά η δημοτική κίνηση των Πολιτών σε Δράση Χαϊδαρίου.

Η λειτουργία της Απλής Αναλογικής έχει σαν βασικό στοιχείο την συνεργασία και τον διάλογο στη πολιτική ζωή του τόπου και εν τέλει την συνεννόηση σε μεγάλα και σημαντικά τοπικά ζητήματα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών και για την προκοπή της πόλης μας.

Ένα από τα πλέον μεγάλα ζητούμενα είναι πώς ανταποκρίνεται η Δημοτική Αρχή και οι Υπηρεσίες του Δήμου μας στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών και πως δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής συνοχής και εν τέλει συνθήκες τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Για να εξυπηρετηθεί αυτός ο στόχος μια από τις πιο βασικές συνθήκες είναι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (εφεξής Ο.Ε.Υ.), ο οποίος εμπεριέχει τις αρμοδιότητες και τα αντικείμενα των Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί θεσμικά πλαίσιο λειτουργίας των εργαζόμενων και συνολικά της διοίκησης, να είναι σαφής, λειτουργικός και αποτελεσματικός.

Να διασφαλίζει την διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αξιοκρατία στην επαγγελματική ζωή των εργαζόμενων και εν τέλει να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των διοικούντων και των διοικούμενων.

Όπως δηλώνουμε στην προγραμματική μας διακήρυξη, είναι αδήριτη η ανάγκη για έναν Ο.Ε.Υ. « … επικαιροποιημένο, σύγχρονο και παραγωγικό, λειτουργικό με προσανατολισμό στις σημερινές ανάγκες του Δήμου και στην καλύτερη & αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών». Βεβαίως εξίσου σημαντικό είναι να υπάρχει περιγραφή και προτυποποίηση διαδικασιών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων (διαγράμματα ροής διαδικασιών). Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τους ξεκάθαρους ρόλους / αρμοδιότητες και την τάχιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων των Δημοτών αλλά και κάθε συναλλασσόμενου πολίτη.

Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Οργανισμού δε θα μπορούσαμε πάρα να μπούμε στην διαδικασία διαβούλευσης με τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας με στόχο να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ευελπιστώντας πως και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις αντιλαμβανόμενες την αξία μιας τέτοιας διαδικασίας θα πράξουν το ίδιο, χωρίς αυτό να έχει συμβεί κατά την προηγούμενη διαβούλευση αλλά έστω και τώρα δεν είναι αργά να δηλώσουν τις θέσεις τους δημόσια και με δημιουργικό τρόπο.

Σε αυτό το πλαίσιο οι προτάσεις μας, σε συνέχεια αυτών που είχαμε καταθέσει τον Σεπτέμβριο του 2020, συνεκτιμώντας τις δημοσιοποιημένες θέσεις του σωματείου των εργαζόμενων του Δήμου, τις απόψεις υπηρεσιακών στελεχών, τις θεματικές συζητήσεις με αρκετούς αντιδημάρχους παρουσία και υπηρεσιακών στελεχών, τις διευκρινήσεις που έχουμε ζητήσει με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκπόνηση νέου Ο.Ε.Υ., συνοπτικά και με βάση τη δομή του σχεδίου είναι :

Ως προς τις οργανικές θέσεις

Δεν είμαστε υπέρ της μείωσης των οργανικών θέσεων όπως παρατηρούμε για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών της καθημερινότητας.

Ειδικότερα:

  • Είμαστε υπέρ της αύξησης του αριθμού των εργαζόμενων (εργατών και εποπτών) στην καθαριότητα, στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων και στην ανακύκλωση για εξοικονόμηση φυσικών πόρων και χρημάτων, στην διαχείριση του πρασίνου καθώς στην αύξηση του αριθμού των οδηγών απορριμματοφόρων για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας χάριν του ποιότητας ζωής των κατοίκων.
  • Είμαστε υπέρ της επαρκούς φύλαξης της περιουσίας και γι’ αυτό απαιτείται αύξηση αριθμού των φυλάκων.
  • Είμαστε υπέρ της αύξησης των Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του παρόντος αλλά και στις προκλήσεις του μέλλοντος για μια πόλη που έχει σαν όραμα να αποτελέσει βασικό πόλο ανάπτυξης στα δυτικά του Λεκανοπεδίου, όπως της αξίζει.

Ως προς το κλαδολόγιο

Είμαστε υπέρ της συμμετοχής των εργαζόμενων στις υπηρεσίες με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο.

Η αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων και των Δ/νσεων εξυπηρετείται κατά κανόνα από ανθρώπινο δυναμικό που έχει και την συναφή επιστημονική κατάρτιση αλλά και την επαγγελματική επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στον ΟΕΥ. 

Για παράδειγμα, δεν μπορεί στο Τμήμα Πρασίνου ή στο Τμήμα Αστικής Πανίδας να μην προηγούνται οι Γεωπόνοι και οι Τεχνολόγοι Γεωπόνοι έναντι όλων των άλλων (Αρχιτέκτονες τοπίου δεν έχουμε).

Επίσης η Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων, που απαιτεί χρήση νέων τεχνολογιών, διαδικασίες ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης δευτερογενών υλικών, πρέπει να υποστηρίζεται με τεχνογνωστικά μόνο με σχετικές ειδικότητες.

Δεν είμαστε υπέρ της διασποράς αδιακρίτως μη συναφών ειδικοτήτων αλλά υπέρ της στοχευμένης τοποθέτησης των εργαζόμενων, στοιχείο επαρκούς και σοβαρού Ο.Ε.Υ., που λαμβάνει υπόψη πραγματικές και διαχρονικές ανάγκες και όχι εφήμερες επιδιώξεις.

Η λέξη «εν ελλείψει» πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ και με βάση τη συνάφεια της θέσης εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο του εργαζόμενου και όχι αδιακρίτως παντού και συντεχνιακά.

Ως προς τις Δ/νσεις και τα Τμήματα

Στον ψηφισμένο Ο.Ε.Υ., τον οποίο έχει επιστρέψει η Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση επισημαίνοντας τις διορθώσεις και συμπληρώσεις που πρέπει να γίνουν, δεν προβλέπονταν ξεχωριστή Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρά τα οριζόμενα στον ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α/102).

Η δημιουργία της εν λόγω Δ/νσης, περιλαμβάνει δύο Τμήματα των οποίων το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες δεν έπρεπε να επικαλύπτονται με αυτές του αρχικά καλούμενου Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας και στη συνέχεια Αυτοτελούς Τμήματος Ανταπόκρισης σε αναφορές και προτάσεις πολιτών, το οποίο υπάγεται κατ’ ευθείαν στον Δήμαρχο, γεγονός που κατ΄ επανάληψη επισημάνθηκε στις συζητήσεις με την Δημοτική Αρχή και υπήρξαν σχετικές βελτιώσεις.

Η αποστολή του εν λόγω τμήματος είναι να υποστηρίζει την καλλίτερη δυνατή επικοινωνία των πολιτών με τις Δ/νσεις και τα Τμήματα για τα θέματα που τους απασχολούν και να λαμβάνουν άμεσα τις απαντήσεις και να μην υποκαθίσταται η αμεσότητα επικοινωνίας με ένα Τμήμα που δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις. Βεβαίως εφόσον έχει υποβληθεί γραπτό αίτημα στο Τμήμα Επικοινωνίας ή Ανταπόκρισης και Αναφορών διαμέσου της σχετικής ιστοσελίδας τότε θα κοινοποιείται και σ’ αυτό η απάντηση από την αντίστοιχη Δ/νση.

Το Τμήμα Επικοινωνίας ή Ανταπόκρισης  πρέπει να φροντίζει να ενημερώνονται με έγκυρο και εύληπτο τρόπο οι κάτοικοι της  πόλης μας για να διευθετούν με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τις εκκρεμότητές τους ή να προγραμματίζουν τις συναλλαγές τους.

Το Τμήμα Επικοινωνίας ή Ανταπόκρισης πρέπει να βελτιώνει συνεχώς τον τρόπο επικοινωνίας και πληροφόρησης των πολιτών για τον τρόπο εξυπηρέτησής τους και τις δυνατότητες αξιοποίησης είτε των νέων τεχνολογιών είτε των συμβατικών μέσων επικοινωνίας.

Για παράδειγμα:

Στην ιστοσελίδα του Δήμου εμφανίζεται (Απρ. 2021) σαν πληροφορία ότι έχει αρχίσει 2ος κύκλος αιτήσεων για κατάρτιση ανέργων με ημερομηνία λήξης τον Δεκ. 2020, ενώ τον Φεβ. 2021 έχουν ανακοινωθεί από τον ΑΣΔΑ τα αποτελέσματα επί των αιτήσεων συμμετοχής.

Αυτό το γεγονός δεν δίνει την πληροφόρηση που πρέπει στον Δημότη.

Επίσης είναι αναγκαία η πληροφόρηση και στήριξη των ανέργων, των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης μας που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και θα είναι σε δυσκολότερη θέση λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία και κεντρικές αστοχίες στον σχεδιασμό.

Δηλαδή η αναζήτηση βοήθειας από τους ΜμΕ (ΕΒΕδες) θα γίνεται όλο και περισσότερο επιτακτική και σ’ αυτό το επίπεδο κάθε τμήμα της Διοίκησης πρέπει να έχει ξεχωριστό και συμπληρωματικό ρόλο. Γι’ αυτό και η ουσιαστική λειτουργία ενός γραφείου υποστήριξης των ΜμΕ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και με τον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2 Αιγάλεω) θα είναι πολύ χρήσιμη γεγονός που δεν προβλέπεται στον ΟΕΥ αν και τέτοιο γραφείο με αντίστοιχη ταμπέλα υπάρχει στο Ισόγειο του Δημαρχείου.

Μπορεί επίσης να κάνει συμπλοήγηση (co-browsing) με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας προκειμένου όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες να αναζητούν και να βρίσκουν την πληροφόρηση που επιθυμούν.

Επομένως «δεν ενημερώνει τους πολίτες για την έκβαση των αιτημάτων τους» αλλά ενημερώνει τους πολίτες πού και πώς μπορούν να διευθετήσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν.

  • Με βάση τον ν. 4624/2019 εφαρμόζεται η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό είναι υποχρεωτικός (άρθρο 6ο) ο ορισμός του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (εφεξής: ΥΠΔ) κατόπιν επιλογής βάσει επαγγελματικών προσόντων και εξειδικευμένων γνώσεων, ο οποίος μπορεί να είναι είναι υπάλληλος του Δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρονται το αντικείμενο εργασίας και οι αρμοδιότητες προκειμένου να είναι σε γνώση όλων των εργαζόμενων ο διακριτός ρόλος στην Διοίκηση. Αν αναφέρεται δε κατ’ ευθείαν στον Δήμαρχο.

Η παραπάνω πρόβλεψη δεν υπάρχει στον ΟΕΥ και πρέπει να ενσωματωθεί υποχρεωτικά.

  • Στην Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3850, ΦΕΚ 84/Α/2010) “Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων”, πρέπει να αναφέρονται ρητά το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας.

Η πρόβλεψη στο νόμο είναι για να υπάρχει κοινό πεδίο βάσης σχεδιασμού αλλά ο ΟΕΥ επιβάλλει να γίνεται αναφορά και συσχέτιση με τα διοικητικά δεδομένα της πόλης μας.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας όπως και ο Γιατρός Εργασίας μπορεί να είναι είτε εργαζόμενοι που έχουν συγκεκριμένα προσόντα είτε εξωτερικοί συνεργάτες.

  • Στην Δ/νση Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού θα χωρούσε και μια μικρή αναφορά στον Τουρισμό και στον σχεδιασμό εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πεζοπορικές, πολιτιστικές και αναρριχητικές διαδρομές) σε συνδυασμό με την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης «Ελευσίνα 2023».

Το Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού έχει τεράστιο αντικείμενο για διαχείριση. Δεδομένων των πρόσθετων επιβαρύνσεων και τα αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται να λαμβάνονται λόγω της πανδημίας δικαιολογείται ο χωρισμός σε δύο Τμήματα.

  • Σε μια κρίσιμη Δ/νση που λειτουργεί η Τεχνική Υπηρεσία με εξειδικευμένο πολυπεπίπεδο γνωστικό αντικείμενο πρέπει να υπάρξει αναφορά και μέριμνα για κρίσιμα θέματα, όπως για :
  1. Ορισμό Ενεργειακού Υπευθύνου στα κτήρια του Δήμου προκειμένου να καταγράφονται αφενός συστηματικά και διακριτά οι καταναλώσεις (πετρελαίου ή φυσικού αερίου) και οι αντίστοιχες δαπάνες για την δημιουργία δεδομένων, που αποτελούν βάση για έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό τόσο ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας (έλεγχος ορθής λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης- ψύξης, τακτική συντήρησης λεβήτων-καυστήρων και μονάδων κλιματισμού συντηρήσεις, αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού στα κτήρια και στον οδοφωτισμό) όσο και ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και άλλους Επιστημονικούς/Τεχνογνωστικούς Φορείς.
  • (Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών : Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός). Εκπόνηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), με βάση τον ν. 4784/2021,  που αποτελεί προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε όλα τα επίπεδα και την άρση του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από την κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης μας καθώς και την ανεμπόδιστη πρόσβασή τους παντού.

Θέλουμε όλους τους συνανθρώπους μας ορατούς.

Δεν υπάρχουν μειονεκτούντα άτομα και τέτοιες εκφράσεις πρέπει να απαλειφθούν από το προτεινόμενο σχέδιο του Ο.Ε.Υ.

Γι’ αυτό είναι άκρως αναγκαία η αναφορά στην Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, στον χωροταξικό σχεδιασμό και στην  εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων με ενσωμάτωση κινήτρων για κτήρια μηδενικής σχεδόν ενεργειακής κατανάλωσης / nZEB (nearly Zero Energy Building).

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια αναμένεται να εκπονηθούν για όλους τους Δήμους μέχρι το 2025 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης, με ζητούμενο την ισορροπία σε τεχνικό, κοινωνικό οικονομικό επίπεδο και στη βάση ότι ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα μια 10ετία.

  • Την διαχείριση υδατικών πόρων, που είναι περιορισμένοι και θα περιοριστούν ακόμα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι δυνατό να ξοδεύουμε πόσιμο νερό και να πληρώνουμε εκατοντάδες χιλιάδες στην ΕΥΔΑΠ για άρδευση ενώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.

Με τα παραπάνω θα εξοικονομήσουμε σημαντικά χρήματα με τα οποία θα είναι σε θέση ο Δήμος να ανταποκριθεί σ’ ένα βιώσιμο αστικό σχεδιασμό χωρίς να επαιτεί διαχρονικά στις Τράπεζες. 

Με στείρες αρνήσεις και με έλλειψη συμμετοχής σε έναν ανοικτό διάλογο, στοιχεία δεν επιτυγχάνονται οι καλλίτερες δυνατές συνθέσεις και  μπροστά δεν πάμε.

Αυταρχικές ή ιδιοκτησιακές λογικές δεν πρέπει βρίσκουν έδαφος να αναπτύσσονται στην πόλη μας και αυτό απαιτεί την ευρύτερη συνεννόηση με βάση τον προγραμματικό λόγο των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτικών αυτοδιοικητικών δυνάμεων.

Αυτές, τις παραπάνω θέσεις στηρίζουν και προωθούν διαχρονικά με συνέχεια και συνέπεια οι Πολίτες σε Δράση Χαϊδαρίου. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Βίτσα Άλκηστης,

Γερολυμάτος Αλέξανδρος,

Αλεξάκης Δημήτρης