Ο αξιότιμος κος Κώστας Σταθάς, αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, μας λέει ότι πίεσε η δημοτική αρχή για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όσον αφορά τις πεζογέφυρες στο Παλατάκι και την πρώην Σχολή Προβατά.

γράφει η Ελισάβετ Μπούρα

Σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΟΥ/οικ/ 220 Αθήνα, 15 / 01 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1. Για την λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σε ότι αφορά στην εκτέλεση προγραμματισμένων έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν. 4313/2014. Δηλαδή για την εκτέλεση προγραμματισμένων έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ (Περιφερειών ή Δήμων) απαιτείται η λήψη απόφασης του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση, που απαιτείται η παράκαμψη της κυκλοφορίας σε οδούς αρμοδιότητας άλλου φορέα (Κρατικών Υπηρεσιών ή άλλων ΟΤΑ), τότε απαιτείται η συναίνεση και αυτού.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας «Όποιος έχει τις κατά τον παρόντα κώδικα αρμοδιότητες ή την εξουσία επί του πράγματος, επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη δημόσια κυκλοφορία να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.»,

3. Σύμφωνα με το άρθρο 75 & γ του ΚΔΚ (Ν 3463-2006) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν 3852-2010 ΠΑΡ.2 (Καλλικράτης), στις αρμοδιότητες των Δήμων είναι και τα εξής:
«4. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
16. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του δήμου.
17. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής………”

4. Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΟΚ: Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς :
“1. Οταν εκτελούνται στις οδούς εργασίες, τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις όλες οι πινακίδες σήμανσης που απαιτούνται κατά περίπτωση (κινδύνου, ρυθμιστικές, πληροφοριακές), κατά τα οριζόμενα στο άρ8ρο 10 του παρόντος Κώδικα. 2. Επιπλέον της κατά την προηγούμενη παράγραφο σήμανσης, τα όρια των επί του οδοστρώματος εκτελούμενων εργασιών ή οι χώροι εναπόθεσης υλικών πρέπει να επισημαίνονται με την τοποθέτηση συνεχών ή διακεκομμένων εμποδίων, τα οποία να έχουν εναλλασσόμενες λωρίδες ερυθρού και λευκού χρώματος. Κατά τη νύκτα δε, αν τα εμπόδια δεν είναι αντανακλαστικό, με φώτα και αντανακλαστικό στοιχεία, τα για το οκοπό αυτόν χρησιμοποιούμενα αντανακλαστικά στοιχεία και σταθερά φώτα πρέπει να είναι χρώματος ερυθρού, αν δε χρησιμοποιηθούν φώτα τα οποία αναβοσβήνουν, πρέπει να έχουν χρώμα βαθύ κίτρινο.”

5. Επειδή το συγκεκριμένο έργο με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών κ Μεταφορών αρ. απόφασης ΔΑΟΤ/807/Φ-ΣΑ3  https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΗΜ465ΧΘΞ-ΠΑΣ?inline=true
και εξουσιοδότηση προς τον αναπληρωτή διευθυντη διεύθυνσης ασφάλειας οδικών υποδομών, για την υπογραφή της σύμβασης (και όχι με το Δήμο Χαϊδαρίου) με τον οικονομικό φορέα έχουν τηρηθεί κάποιες από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με πρόβλημα όμως στην ασφαλή διέλευση των πεζών, όπως

α. κατάργηση πεζοδρομίου στο Παλατάκι, δεξιά στροφή για κέντρο, (ενώ στον ΚΟΚ άρθρο 48. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής). Όπως και στον Κανονισμό Κοινοχρήστων του Δήμου Χαϊδαρίου, έλλειψη ορατότητας για οδηγούς και πεζούς, μείωση σε μικρότερο του 1,50 μέτρου του πεζοδρομίου απέναντι από το Παλατάκι (Λ. Αθηνων – διάβαση πεζών Γρηγορούσας)

β. όπως δεν έχουν τηρηθεί στο έργο της οδού Πύλου που είναι ευθύνη του Δήμου μας (σύμβαση 29/12/2017) καμία πινακίδα αναγγελίας έργων (Κ-20 ), αλλά και της πινακίδας μείωσης ταχύτητας των διερχομένων οδηγών, επίσης η πλήρης κατάργηση πεζοδρομίου από τη πλευρά δεξιά-(εισόδου Δάσος Χαϊδαρίου) από την τοποθέτηση υλικών των εκσκαφών, απουσία σήμανσης αλλαγής κατεύθυνσης πεζών, δημιουργία διαδρόμου ή διάβασης). ’

Όσον αφορά τη σήμανση στο συγκεκριμένο έργο, ενώ στη σύμβαση που έχει υπογραφεί πλέον των παραπάνω υπάρχει και η υποχρέωση τοποθέτησης flash lights, δεν έχουν τοποθετηθεί, αλλά μόνο ο ηλεκτροφόρος στύλος με έντονο κίτρινο φωτισμό (προβλεπόμενος). Όσο για το πλέγμα που ήδη υπάρχει είναι το ενδεδειγμένο μόνο για τα υλικά εκσκαφής, ενώ για το σημείο εκσκαφής (τάφρος) πρέπει να τοποθετηθεί πλέγμα ασφαλείας.
6. Πέραν της σήμανσης όμως υπάρχει και το μείζον θέμα της σύννομης εγκατάστασης χώρου εργοταξίου. Σε αναζήτηση της προβλεπόμενης έγκρισης για τα δύο παραπάνω εργοτάξια, υπάρχει μόνο η έγκριση https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΡ4ΩΗ3-ΨΑΞ?inline=true α) Κοπή ενός Κωνοφόρου στο πεζοδρόμιο του γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στην Σχολή Προβατά και β) Κοπή δύο Φοινίκων στον περιβάλλοντα χώρο στο Παλατάκι.

7. Σύμφωνα με το ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (που έχει ισχύ νόμου) :
β. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου και για χρήση εδάφους ή υπεδάφους.
1. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα, πού είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του εργοταξίου, του επιβλέποντος μηχανικού, του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης για την προστασία πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με την αρ. 6952/14.2.2011 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΚΑ & ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 420Β716.3.2011), με την οποία ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση την πεζών και την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.
2. Η άδεια έχει διάρκεια ενός μηνός και είναι δυνατή η παράτασή της μετά από αιτιολογημένη αίτηση και καταβολή του αντιστοίχου τέλους.
3. Κατά την λειτουργία του εργοταξίου τηρούνται όλες οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., οι κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων και οι κανονισμοί, που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Εργασίες, που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας.

1  https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΩΘΣ7Λ7-567?inline=true

Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της

χώρας Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 ».

  1. http://www.astynomia.gr/images/stories/DOCS/KOK_iNomoi_2012Feb.pdf

Άρθρο 9   Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς

Άρθρο 10 Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης

άρθρο 48 Kατάληψη τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ

και άρθρο 52 

  • http://www.eetaa.gr/apps/kodikas/k_arthra.jsp?arthro=75

N 3463/2016 αρθρο 75

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf

Ν 37852/2010 άρθρο 94

5   http://www.yme.gr/pdf/N_4313_2014.pdf

Άρθρο 52 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΗΜ465ΧΘΞ-ΠΑΣ?inline=true

έγκριση πρακτικου ΙΙ επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτή διαδικασία του έργου «Κατασκευη έξι (6) πεζογεφυρών σε βασικούς άξο νες  του Λεκανοπεδίου Αττικής» στην κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα (προσωρινό μειοδότη) (ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ)

  1. https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΡ4ΩΗ3-ΨΑΞ?inline=true

Κοπή ενός Κωνοφόρου στο πεζοδρόμιο του γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στην Σχολή Προβατά και β) Κοπή δύο Φοινίκων στον περιβάλλοντα χώρο στο Παλατάκι

  1. https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜ0ΥΩΗ3-Δ4Κ?inline=true

 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου μας (σχετ.: 30/2016 Απ.

Ε.Π.Ζ.).

Η παραχώρηση χρήσης επιτρέπεται να γίνει εφόσον πρόκειται για έργα που θα εξυπηρετούν τον οικείο Δήμο-ΟΤΑ, για δραστηριότητα κοινωφελή ή προάγει  τα τοπικα συμφέροντα

Σύμφωνα με το άρθρο  185 και 195 του  Ν.3463/2006,

185 «Δωρεάν παραχώρηση,κυριότητας και χρήσης δη μοτικών  και  κοινοτικών ακινήτων»για την περίπτωση απόφασης χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση χρήσης

195 «Εκμίσθωση ακινήτων παρ. 3 στην περίπτωση που αποφασιστεί η παραχώρηση χρήσης με τίμημα ή άλλου είδους αντάλλαγμα.

ΥΓ  Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η σχετική διάταξη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 48) σχετικά με την κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου ισχύει από το 1999, όταν και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 2696/1999
(ΦΕΚ Α’ 57/23.3.1999 (link is external)), ενώ η διάταξη για την επιβολή προστίμου ύψους 400 ευρώ για τους παραβάτες προστέθηκε με το άρθρο 44 Νόμου 3542/2007 (ΦΕΚ Α’ 50/2.3.2007 (link is external)), αντικαθιστώντας το αρχικώς προβλεπόμενο πρόστιμο των 100.000 δραχμών.