ΑΡΘΡΑ

Ασφαλιστικός οδηγός | Τέκνα: Ασφαλιστική ικανότητα, ΑΜΚΑ, ΠΑΑΥΠΑ

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, βρίσκεται σε λειτουργία, αυτή της «Απογραφής και χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας προστατευόμενων (εμμέσων) μελών. Με την νέα εφαρμογή, μειώνεται η γραφειοκρατία και η προσκόμιση δικαιολογητικών και αυτοματοποιείται η διαδικασία της ασφάλισης των τέκνων.

γράφουν Μακρή Φωτεινή | Κουσουνή Κατερίνα, e-forologia.gr

Μέσω του e-ΕΦΚΑ η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και η απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ .

Τυχόν μεταβολές που επήλθαν στα ατομικά στοιχεία των έμμεσα ασφαλισμένων (π.χ. ονοματοδοσία νεογνού) θα πρέπει να δηλωθούν στον Α.Μ.Κ.Α πριν από την χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η νέα ηλεκτρονική Υπηρεσία απευθύνεται :

 • σε άμεσα ασφαλισμένους μισθωτούς με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
 • σε άμεσα ασφαλισμένους συνταξιούχους με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
 • σε άμεσα ασφαλισμένους μη μισθωτούς με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
 • σε άμεσα ασφαλισμένους αμειβόμενους με εργόσημο της ασφάλειας του τ. ΟΓΑ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την δρομολόγηση του αιτήματος είναι ο άμεσα ασφαλισμένος να είναι ταυτοποιημένος στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και να διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα.

Άμεσα ασφαλισμένος του άρθρου 22 του ν.4529/2018

Στον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και τα μέλη οικογενείας τους, των πρώην Κλάδων Υγείας των παρακάτω ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση:

α) του τ. Κλάδου Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του Τομέα Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,

β) του τ. Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.,

γ) του τ. Κλάδου Υγείας του Ο.Γ.Α.,

δ) του τ. Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α.,

ε) του τ. Κλάδου Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και

στ) του τ. Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ (Ν. 4670/2020, αρ. 37)

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 01.01.20 και εφεξής απαιτείται για τους μισθωτούς η πραγματοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΌΣΗΜΟ

Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε αμειβόμενους με εργόσημο τ. ΙΚΑ (περιστασιακά απασχολούμενους, το κατ΄οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό, προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών κτλ) απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης από εργόσημο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΎΣ [Επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες] (Σύμφωνα με τον ν. 4670/2020)

Απαιτείται για τους μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ

Για τους εργάτες γης απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του τ. ΟΓΑ – αμειβόμενους με εργόσημο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΜΚΑ (Στα ΚΕΠ ή Γραφεία ΑΜΚΑ)

Οι γονείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους, μπορούν να αποκτήσουν AMKA στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία σε όλη την Ελλάδα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΜΚΑ

Για Έλληνες Υπηκόους

 • Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
 • Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Για Ξένους Υπηκόους:

 • Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία
 • Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης ΑΜΚΑ μέσω εκπροσώπου:

Εκτός των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, απαιτείται:

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του εκπροσώπου και επιπλέον
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Διαδικασία μεταβολής ή επικαιροποίησης στοιχείων:
Είναι δυνατή η μεταβολή και η επικαιροποίηση των στοιχείων όσων έχουν ήδη ΑΜΚΑ (όπως όνομα, τηλέφωνο, δ/νση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.), μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ, με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου.

ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΗ

Ως μέλη οικογένειας των ασφαλισμένων προσώπων και συνταξιούχων λόγω αναπηρίας ή γήρατος ή δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος θεωρούνται:

α) Ο/η σύζυγος, εφόσον δεν ασφαλίζεται από δικό του/της δικαίωμα στον Ε.Φ.Κ.Α ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό εκτός ΕΦΚΑ.

β) Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωριστεί ή υιοθετηθεί, ή οι προγονοί), τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος και τα ανάδοχα τέκνα, την πραγματική φροντίδα ή επιμέλεια των οποίων κατέχει με δικαστική απόφαση ή σύμβαση ο/η ανάδοχος ασφαλισμένος/η, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν είναι άνεργα ή προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή στην περίπτωση που συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο (2) έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους. Τα ανωτέρω τέκνα συνεχίζουν να θεωρούνται μέλη οικογένειας των θανόντων άμεσα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εφόσον δεν δικαιωθούν συντάξεως.

γ) Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπειας. Η κατά τα ανωτέρω αναπηρία κρίνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

δ) Η μητέρα και ο πατέρας, καθώς και οι θετοί γονείς υπό τις ίδιες με τους φυσικούς γονείς προϋποθέσεις.

ε) Οι ορφανοί από πατέρα και μητέρα εγγονοί και αδελφοί, καθώς και οι ορφανοί μόνο από πατέρα ή μητέρα αδελφοί ή εγγονοί, εφόσον ο επιζών γονέας θεωρείται, κατά τα ανωτέρω, ως μέλος οικογένειας του ασφαλισμένου, μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμοι και άνεργοι ή προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης ή στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή στην περίπτωση που συνεχίζουν τις σπουδές, εφόσον είναι άνεργοι για δύο (2) έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.

Επίσης θεωρείται ως μέλος οικογένειας ο/η γεννημένος/η χωρίς γάμο των γονέων του εγγονός/ή, εφόσον συντηρείται από αυτόν και ο γονέας δεν ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4387/2016, και για τους ανασφάλιστους συμβαλλόμενους σε σύμφωνο συμβίωσης το οποίο λύθηκε προβλέπονται τα εξής:

Ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος δύναται να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου, στο φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ, που ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του,

β) δεν έχει άλλο δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές ασθένειας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο,

γ) υποβάλει αίτηση διατήρησης του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου και

δ) καταβάλλει στον ΕΦΚΑ τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Για να μπορεί να υποβληθεί η απογραφή στο σύστημα του e-εφκα θα πρέπει τα έμμεσα μέλη να διαθέτουν ΑΜΚΑ

Αν υπάρχει εγγραφή μελών σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, θα πρέπει να έχει γίνει διαγραφή πριν την υποβολή της απογραφής στο e-ΕΦΚΑ. (εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάργησης της βεβαίωσης διαγραφής)

1. Επιλέγει μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Ασφαλισμένους

2. Καταχωρεί τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ για την ταυτοποίηση των στοιχείων του μέσω της Γ.Γ.Π.Σ .

3. Απευθείας οδηγείται μετά την ταυτοποίηση στην “Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ”

4. Με την επιλογή ” Απογραφή ” εμφανίζονται τα ατομικά στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου ,όπως είναι καταχωρημένα στο μητρώο του e- ΕΦΚΑ.

5. Προκειμένου ο ασφαλισμένος να μπορέσει να καταχωρήσει τα στοιχεία του έμμεσου μέλους απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 άρθρο 8, με την οποία δηλώνεται η ορθότητα τους.

6. Καταχώρηση των στοιχείων του/της συζύγου.

Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης ΑΦΜ ή ταυτότητας εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

7. Καταχώρηση των στοιχείων των εμμέσων μελών.

Σε περίπτωση μη ορθής καταχώρησης ΑΦΜ ή ταυτότητας εμφανίζονται προειδοποιητικά μηνύματα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

8. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιλέγοντας το κουμπί “Υποβολή Αίτησης”.

9. Ενημέρωση του ασφαλισμένου για την επιτυχή αποστολή του αιτήματος του καθώς και για τον αριθμό αίτησης με τον οποίο καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ.

Ο χρήστης μετά την επιτυχή υποβολή του αιτήματος, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Ασφαλισμένους/Ατομικά Στοιχεία, μπορεί να επιβεβαιώσει πλέον τα εξαρτώμενα μέλη του.

Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)

Ο ΠΑΑΥΠΑ εκδίδεται αυτόματα με το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου και εξασφαλίζει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Αν η αίτηση ασύλου γίνει αποδεκτή, ο ΠΑΑΥΠΑ μετατρέπεται σε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ενώ αν η αίτησή απορριφθεί, ο ΠΑΑΥΠΑ απενεργοποιείται αυτόματα.

Μέσω gov η εύρεση του ΠΑΑΥΠΑ

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-metanasteuses-kai-asulou/metanasteuses-kai-asulou/eurese-prosorinou-arithmou-asphalises-kai-ugeionomikes-perithalpses-allodapou-paaupa

Να υπενθυμίσουμε ότι τα βιβλιάρια ασθενείας έχουν καταργηθεί με το άρθρο 67 του ν.4603/2019 και η ασφαλιστική ικανότητα ταυτοποιείται με τον ΑΜΚΑ.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Με την Σφραγίδα της Χάγης

Οι ληξιαρχικές πράξεις (γέννησης, ονοματοδοσίας, γάμου κτλ) αν ΔΕΝ προέρχονται από το ελληνικό προξενείο θα είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουν επισημειωθεί με την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille), και για να χρησιμοποιηθούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο θα πρέπει να μεταφραστούν επίσημα και να επικυρωθούν νόμιμα.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

“Δεν είναι δυνατόν να προβείτε σε απογραφή εμμέσων ασφαλισμένων, μέσω της εφαρμογής αυτής, επειδή είτε δεν έχετε Ασφαλιστική Ικανότητα είτε η Ασφαλιστική Ικανότητα που διαθέτετε δεν έχει δικαίωμα κάλυψης μελών.”

Αν έχετε καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές και σας εμφανίζει το παραπάνω μήνυμα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Φορέα προκειμένου να ελεγχθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εφόσον είστε δικαιούχοι να σας χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ν. 4368/2016Με την δημοσιευση της υπ΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», υπάρχουν κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών που έχουν δικαίωμα μηδενικής συμμετοχής στην φαρμακευτική αγωγή και επίσης εξαιρούνται από το κόστος του 1€ ανά συνταγή.

* Μακρή Φωτεινή | Κουσουνή Κατερίνα, Λογίστριες Α’ Τάξεις – ειδικοί σύμβουλοι αγροτικής φορολογίας
Εισηγητές σεμιναρίων στην EpsilonTraining
Συγγραφείς του βιβλίου ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παρόμοια Άρθρα

Back to top button